Påverka vattnen, berätta din åsikt: Hur kan vi förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd och hur kan vi hantera översvämningar?

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Funderar du över framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar?

Finlands havsförvaltningsplan, vattenförvaltningsplanerna och planerna för hantering av översvämningsrisker uppdateras med sex års mellanrum. Målet är att Östersjöns och vattendragens tillstånd inte längre ska försämras utan att de ska uppnå åtminstone god miljöstatus och att översvämningar och de skadliga följder dessa har ska minska.

Planerna ska uppdateras 2022–2027, och detta arbete har nu inletts. Medborgare, företag, organisationer och sammanslutningar kan framföra sina åsikter om vad som borde beaktas i samband med uppdateringen.

 

Hur kan vi uppnå god miljöstatus i Östersjön? Berätta din åsikt 8.1–16.2.2018

Förslaget till havsförvaltningsplanens första del behandlar den marina miljöns nuvarande tillstånd, målen för upp-
nående av god miljöstatus och indikatorer för hur tillståndet kan följas upp. Klicka:

Hur kan vi förbättra tillståndet i våra vatten? Berätta din åsikt 8.1–9.7.2018

Arbetsprogrammet och tidtabellen för uppdateringen av vattenförvaltningsplanerna och de centrala frågorna inom vattenvården i Finlands sju vattenförvaltnings-områden. Klicka:

I vilka områden är översvämningsrisken störst? Berätta din åsikt 9.4–9.7.2018

Förslag till områden med betydande översväm- ningsrisk i vattendrag och vid kusten samt information om målen för och beredningen av de översvämningskartor och planer för hantering av översvämningsrisker som upprättas för områdena. Klicka:

 
 

Så här kan du också påverka:

Viiva (oranssi)

1. Delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #vaikutavesiin Viiva (oranssi)

2. Påverka genom ditt eget agerande Viiva (oranssi)

3. Påverka via samarbetsgrupper Viiva (oranssi)

Påverka genom ditt eget agerande

Även små gärningar kan ha en stor inverkan. Ytterligare information och anvisningar för deltagandet hittar du bl.a. här:

Påverka via samarbetsgrupper och översvämningsgrupper

  • Sprid din åsikt via de regionala samarbetsgrupperna.
  • Man kan vända sig till samarbetsgrupperna med förslag till åtgärder, beslut och planer också mellan perioderna för hörande, när som helst.
  • Mer information om samarbetsgrupperna i din region finns här:
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 5.1.2018 kl. 13.43, uppdaterad 4.4.2018 kl. 15.11