Valkoposkihanhien laskentaa
Bild: Hannele Ahponen / SYKE

Uppskattningen av storskarvstammen och ungproduktionen av vitkindade gäs har publicerats
 

Pressmeddelande 3.8.2017:Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol. Enligt räkningen sommaren 2017 fanns det sammanlagt ca 25 750 storskarvbon. Storskarvstammen på finska havsområden ökade endast med en procent. Mera

Pressmeddelande 2.8.2017: De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen. Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Forskarna räknade sammanlagt 5 278 vitkindade gäss, av vilka 670 individer var ungar. Mera

Tumlaren
© Bild: Kai Mattsson / Miljöförvaltningens bildbank

Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll

Pressmeddelande 21.6.2017 Miljöministeriet
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i centrala Östersjön beräknas för närvarande bestå av endast omkring 500 individer. Observationer samlas in med hjälp av en kampanj som riktar sig till allmänheten och genom akustisk övervakning. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2018

10.8.2017
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2018 uppgår anslagen till sammanlagt cirka 179,5 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Töölönlahti

I Tölöviken undersöks en ny metod för iståndsättning av havsbottnar

11.8.2017
I närheten av städer är havsbottnen ofta förorenad av skadliga ämnen från mänsklig verksamhet. Samma miljöer är ofta också utsatta för eutrofiering. I Tölöviken genomförs ett forskningsprojekt för att utreda hur en metod som tidigare använts vid markåterställning påverkar förorenade havssediment och eutrofieringen av viken.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Pielavesi 13.7.2017
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr 1.8.2017
Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höjde regnet vattenståndet och flödena till höga nivåer för att vara juli.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.