Rantamaisema
© Foto: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten

Riksomfattande algöversikt 14.6.2018, Finlands miljöcentral
Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, eftersom algerna har tillgång till mindre näringsämnen än under tidigare år. På Finska viken kan dock till och med kraftiga algblomningar bildas om sommaren är varm. Den varma majmånaden kan i år ge upphov till blomningar tidigare än normalt. Mera på finska

aktuellt från miljöministeriet

Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga

21.6.2018
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Beståndet i centrala Östersjön beräknas bestå av endast ca 500 individer.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Merentutkimusalus Aranda

Mångsidigare användning söks för förnyade Aranda

13.6.2018
En omfattande renovering av forskningsfartyget Aranda håller på att bli färdigt i sommar. Aranda har förnyats till ett modernt havsforskningsfartyg och målsättningen är att utvidga Arandas nationella och internationella användning. För detta ändamål har SYKE redan i maj bestämt att grunda en projektgrupp vars uppgift är att hitta lösningar för att göra fartygets användning mångsidigare. Så försäkras effektiv och aktiv forskningsanvändning av Aranda på Östersjön och möjligtvis också på Ishavet.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Espoon Kaitalampi 10.5.2018
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden 1.6.2018
Vattenståndet i sjöar och åar började sjunka i nästan hela landet under senare hälften av maj. I början av månaden överskreds de vanliga flödesvärdena i vattendrag i Lappland. I åarna på västkusten är vattenföringen redan mindre än medelvärdet för tidpunkten, men exempelvis i östra Finland är vattenståndet i sjöarna fortfarande högre än medelvärdet för tidpunkten. Sjövattnets temperatur nådde ställvis rekordvärden för maj, speciellt i södra Finland.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker

Finlands vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplan och planerna för hantering av översvämningsrisker ska uppdatering för 2022–2027 har påbörjats. Hur kan vi förbättra tillståndet i våra vatten? I vilka områden är översvämningsrisken störst? Alla har möjlighet att ge feedback till 9.7.2018. Läs mer

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
Obs.! 18.6.-10.8. kl. 9-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.