Hur ansöker man om miljötillstånd - instruktioner och blanketter

Aktuellt

Nu kan man ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd via en e-tjänst

Torsdagen den 18 maj 2017 offentliggörs en tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter. Pilotområden för tillståndstjänsten för miljöärenden är torvutvinning, djurstallar och vattenhushållningsprojekt som utförs under vattendrag. För dessa verksamhetsområden finns det skräddarsydda ansökningar och sektorspecifika anvisningar. I fråga om andra verksamhetsområden än de som nämns ovan kan man tills vidare använda allmänna ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för vattenhushållningsärenden.

Tillståndsansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten skriftligen. Ytterligare exemplar av ansökningshandlingarna ska lämnas in på myndighetens begäran. Till regionförvaltningsverket ska tillståndsansökan skickas även i elektronisk form. För behandlingen av ärendet ska behövliga utredningar fogas till ansökan enligt vad som bestäms i miljöskyddsförordningen (MSF). Man kan vid behov på förhand rådgöra om utredningarna med den myndighet som beviljar tillståndet. Enligt miljöskyddslagen (MSL) ska den som upprättar ansökan ha tillräcklig sakkunskap. Man kan även anlita en utomstående sakkunnig för att upprätta ansökan.

Behandlingen av tillståndsansökan underlättas om

  • man överlägger med tillståndsmyndigheten på förhand
  • ansökan lämnas in i god tid (flera månader) innan verksamheten inleds samt av att
  • ansökan jämte bilagor är klar och så fullständig som möjligt.

Behandlingen av tillståndsansökan försvåras om

  • ansökan lämnas in för sent
  • ansökan är oklar och/eller ofullständig
  • bilagorna är oklara och/eller ofullständiga.

Genom att klicka på länkarna i tabellen nedan får du fram den behövliga ansökningsblanketten och eventuella tillhörande instruktioner i antingen word- eller pdf-format. Ansökan om miljötillstånd kan också formuleras fritt enligt MSF 3–7 §.

Allmän blankett för ansökan om miljötillstånd

Ifyllnadsinstruktion
6010 allmän (Word) 

6010 instruktioner (Word) 
Uppskattning av energieffektiviteten
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)
6010a effektivitet (Word)
 
Kemikalietabell
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)

Ifyllnadsinstruktion
6010b kemikalier (Word)
6010b kemikalier (Excel)

6010b instruktioner (Word)
Parterna
(bilaga till ansökan om miljötillstånd)
6010c parterna (Word)
6010c parterna (Excel)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för pannanläggningar


Ifyllnadsinstruktion

6012 panna (Word)


6012 instruktioner (Word)

Bilageblankett för ansökan om miljötillstånd för pannanläggningar

Ifyllnadsinstruktion
6012a panna (Word)


6012a instruktioner (Word)
Blankett för ansökan om miljötillstånd för djurstallar

BilagorIfyllnadsinstruktion

6022 djurstall (Word)

6022 bilaga 7.1 nöt och häst (Word)
6022 bilaga 7.1 fjäderfä (Word)
6022 bilaga 7.1 svin (Word)
6022 bilaga 8.2 flytgödselbehållare (Word)
6022 bilaga 8.3 gödselstäder (Word)
6022 bilaga 13 bränslecistern (Word)
6022 bilaga 14 kemikalier (Word)

6022 instruktioner (Word)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för pälsfarmer


Bilagor
Ifyllnadsinstruktion

6023 pälsdjursfarm (Word)

6023 bilaga 7 djurantal (Word)
6023 bilaga 8 skugghus (Word)
6023 bilaga 9 gödselstäder (Word)
6023 bilaga 12 avloppsvatten (Word)
6023 bilaga 13 bränslecistern (Word)

6023 instruktioner (Word)

Blankett för ansökan om miljö- och vattenhushållningstillstånd för fiskodling

Ifyllnadsinstruktion
6024 fisk (Word)


6024 instruktioner (Word)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för stenbrott och stenkrossar

Ifyllnadsinstruktion

6036 stenbrott och stenkrossar (Word)

6036 instruktioner (Word)

Blankett för ansökan om miljötillstånd för skjutbanor

Ifyllnadsinstruktion

6037 skjutbana (Word)

6037 instruktioner (Word)

 

Översyn av tillstånd på grund av BAT-slutsatser (MSL 80 och 81 §)

BAT-utredningsblankett för intensiv uppfödning av fjäderfä eller grisar

Allmänna anvisningar

Anvisningar för verksamhetsutövaren

6022a BAT-utredningsblankett (Word)


6022a allmän anvisning (Word)

6022a anvisningar för verksamhetsutövaren (Word)

 

Beredskapsplan - anvisningar för verksamhetsutövaren (MSL 15 §)

Beredskapsplan - anvisningar

 

 

Publicerad 14.6.2013 kl. 14.52, uppdaterad 12.5.2017 kl. 11.00