Östersjön

Avsnittet om havet innehåller information om havsvård, skydd av Östersjön, Östersjöns tillstånd, uppföljning samt bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs. I avsnittet presenteras även havsforskningen i Finland.

Vedenalaista maailmaa
Bild: Ilkka Lastumäki

Information om lagstiftning samt om nationellt och internationellt samarbete med anknytning till Östersjön hittas på miljöministeriets webbtjänst. Du kan bekanta dig närmare med forsknings- och expertverksamheten inom Finlands miljöcentral på miljöcentralens webbplats. Under rubriken Livsmiljö och byggande hittar du information om planering av havsområden.

En annan port till information om havsämnet är Meriwiki, där vem som helst kan grunda en egen observationsplats, upplysa om observationer av alger eller skriva i diskussionsspalten.

Pressmeddelanden

RSS
 • Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden 24.2.2017
  Finska vikens fosforhalter är nu exceptionellt höga, vilket beror på en kombinerad effekt av väderförhållanden och det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng. Även i Skärgårdshavet och i Bottenhavet har mängden fosfor tydligt ökat. En hög fosforhalt i ytvattnet ökar risken för algblomningar i sommar.
 • Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön 3.2.2017
  Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har utvecklat en kalkylator för Östersjön, med vilken konsumenten kan ta reda på effekterna av hans eller hennes konsumtionsvanor på näringsämnesbelastningen i Östersjön. Cirka 10 procent av Östersjöns näringsbel. Matproduktionen orsakar cirka 60 procent av en genomsnittlig finländares Östersjöfotspår. Avloppsvattnets andel är också betydande, cirka 25 procent.
 • Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur 25.1.2017
  Undervattensbullret i Östersjön har kartlagts för första gången. Enligt en internationell studie som letts av Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige håller bullret framkallat av människan på att öka. Situationen varierar emellertid i hög grad i olika delar av Östersjön och under olika årstider. Bullret kan orsaka allvarliga skador på fisk och marina däggdjur.
 • Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd 2.9.2016
  Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publikationen innehåller färsk information om bl.a. övergödning, skadliga ämnen, främmande arter, buller, havstrafik samt plastskräp.
 • Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng 2.9.2016
  Konsekvenserna av saltpulserna som åren 2014, 2015 och 2016 strömmat in i Östersjön syns som en förbättring i syreläget i sänkorna öster och söder om Gotland. Östersjöns syrefattiga bottenområde har jämfört med år 2014 blivit betydligt mindre, men pulserna har inte kunnat oxidera det svavelvätehaltiga djupvattnet i hela huvudbassängen. Inverkningen av det gamla vattnet från sänkan vid Gotland som pulsen trängt undan syns vid mynningen till Finska viken.
 • Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren 1.9.2016
  Blågrönalgerna började öka redan tidigt i somras, men i slutet av sommaren var ytblomningssituationen lugnare än normalt. På Finlands sydvästra öppna havsområden fanns det under sommaren rikligt med alger som blandats med vatten, men långvariga ytanhopningar har på grund av det blåsiga vädret inte kunnat bildas. I insjöarna fanns det rikligt med blågrönalger endast under enstaka veckor, men i början av augusti har det gjorts exceptionellt få observationer.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 13.10.2014 kl. 15.00, uppdaterad 14.11.2016 kl. 10.27