Naturtyper

AKTUELLT

Det görs en ny bedömning av hotade naturtyper i Finland under åren 2016-2018. Samtidigt utreds också orsakerna till de hotade naturtypernas tillbakagång. Den föregående hotbedömningen gjordes år 2008. Hotbedömningen av naturtyperna är en viktig mätare då man följer upp tillståndet av den biologiska mångfalden. Hotet mot naturtyperna bedöms i åtta expertgrupper som tillämpar nya kriterier som tagits fram av den Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Naturtyperna är land- och vattenområden med en vissa miljöförhållanden och karaktäristisk flora och fauna. Uppkomsten av en naturtyp påverkas bland annat av markens egenskaper och berggrunden samt av vattenförhållandena och mikroklimatet. 

Naturtyperna skyddas för bevarandet av den biologiska mångfalden och arternas livsmiljöer. Naturtyperna och de helheter de bildar skapar också många slags ekosystemtjänster, med vilka avses den materiella och immateriella nytta människan får av naturen.

Naturtyperna och de förändringar som skett i dem undersöktes i stor omfattning i den första hotbedömningen av naturtyper i Finland, som blev färdig 2008. Bedömningen omfattade omkring 400 naturtyper, från undervattensnaturtyper i Östersjön till kalfjäll.

Tammilaidun3Kesa556.jpg
Livskraftig ädellövshagmark sköts genom bete och slyröjning. I vårdbiotoperna har arealen av de flesta naturtyper minskat över 90 procent under de senaste 50 åren. Bild: Riku Lumiaro.

Skydd av naturtyper

Naturtyperna skyddas genom lagstiftning och internationella avtal. I Finlands naturvårdslag nämns nio naturtyper som kräver skydd, bland annat naturliga dungar med ädla lövträd, sandstränder och lövängar. Större sammanhängande naturtyper har skyddats i national- och naturparkerna och i andra skyddsområden.

Europeiska unionens habitatdirektiv innehåller 69 naturtyper som förekommer i Finland och som skyddas genom nätverket Natura 2000. Skogslagen omfattar sju särskilt viktiga livsmiljöer och vattenlagen fyra småvattentyper, för vilka åtgärder som hotar deras särdrag är förbjudna.

Man kan bevara naturtyper genom att inrätta skyddsområden, men också genom att beakta dem i planeringen av markanvändning och genom att utnyttja naturresurserna på ett hållbart sätt. Tillståndet i redan förändrade naturtyper kan förbättras med naturvård och restaurering.

Nysatsning på skyddet av hotade naturtyper 22.8.2013
De hotade naturtypernas tillstånd har inte förbättrats tillräckligt trots de skyddsbestämmelser som ska trygga dem. Skyddet bör göras effektivare genom ett mångsidigt urval av metoder, konstaterar Finlands miljöcentral i en färsk utredning.
Läs mer
Publicerad 14.5.2013 kl. 16.22, uppdaterad 14.4.2016 kl. 15.42