Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats

Nyhet 1.11.2017 kl. 11.26
Saimaannorppa
© Bild: Mervi Kunnasranta, miljöförvaltningens bildbank

Miljöministeriet har antagit en uppdaterad strategi för skydd av saimenvikaren 2017–2022. Den uppdaterade strategin och åtgärdsplanen baserar sig på de förslag som en brett sammansatt arbetsgrupp för skydd av saimenvikaren har lagt fram i syfte att effektivisera skyddet av saimenvikaren.

I maj överlämnade arbetsgruppen sitt förslag om en uppdatering av strategin och åtgärdsplanen för skydd av saimenvikaren till bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Uppdateringen gäller den kommande femårsperioden. Under den föregående femårsperioden har saimenvikarstammen utvecklats i den riktning som strategin anger, men vissa utmaningar och osäkerhetsfaktorer kan fortfarande identifieras.

De nya åtgärder som införts handlar bland annat om att aktivare informera allmänheten om när saimenvikaren bygger bo för att minska störningarna under denna tid, att öka mängden personal som övervakar fisket och ger rådgivning i frågor som gäller fiske, att intensifiera myndighetssamarbetet när det gäller beviljande av tillstånd för strandbyggande och att utveckla incitamentsystemet för skyddsarbetet. Man vill också att arbetet med att bygga snödrivor, som är viktiga med tanke på saimenvikarens fortplantning, ska integreras i skyddsverksamheten eftersom sannolikheten för snöfattiga vintrar ökar i och med den globala uppvärmningen.

Målet med strategin och åtgärdsplanen för skydd av saimenvikaren är att stammen ska återhämta sig. Ett mellanliggande mål är att vinterstammen ska uppgå till minst 400 vikare före 2025. Ännu 2012 uppskattades det att saimenvikarens vinterstam bestod av ca 310 vikare, och risken för att arten skulle dö ut ansågs vara betydande. År 2015 kunde hotgraden för saimenvikaren ändras från akut hotad (CR) till starkt hotad (EN). Enligt Forststyrelsens färska uppskattning bestod saimenvikarens vinterstam i år av 370–380 vikare.

Arbetsgruppen för skydd av saimenvikaren, som tillsattes 2011, är ett omfattande samarbetsnätverk som består av regionala och lokala aktörer, forskningsinstitut, naturskyddsorganisationer och statliga myndigheter.

"Samarbetet mellan olika aktörer har en nyckelroll i de lyckade insatserna för att skydda saimenvikaren. Jag uppmanar alla parter att fortsätta det konstruktiva och målmedvetna samarbetet för att förverkliga strategin och åtgärdsplanen så att stammen ska fortsätta återhämta sig och saimenvikarens fortlevnad tryggas på lång sikt”, säger minister Tiilikainen.

Mer information:

Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 094, fornamn.o.efternamn@ym.fi


Utgivare: