NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

NCC Industry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning, krossning och lagring av stenmaterial. Det här förfarandet vid miljökonsekvensbedömning gäller en jordavstjälpningsplats och avfallshanteringsverksamhet som ska anläggas på området. I MKB-förfarandet ingår också en planerad utvidgning av brytningen till Hongankallioområdet. Projektet är beläget i västra delen av Borgnäs kommun norr om vägen Järvenpääntie i närheten av kommungränsen mellan Sibbo och Borgnäs. Till projektområdet kör man via vägarna Linsvedsvägen (146) och Ukonojantie. Transporterna till projektområdet går från Träskändahållet i väster.

Verksamheten med en jordavstjälpningsplats ska enligt planerna inledas i slutet av stentäktsverksamheten och fortsätta efter att täktverksamheten upphört. Jordmaterial deponeras eventuellt på området delvis samtidigt som stentäkt pågår. Planerade funktioner på området är:

• brytning och krossning på Hongankallioområdet

• mottagning, hantering och slutdeponering av överskottsjord och -sprängsten

• mottagning och behandling av betongavfall och hyggesavfall

• mottagning och slutdeponering av sulfidlera

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:

  • Alternativ ALT 1: Verksamheten på jordavstjälpningsplatsen och hanteringen av betong, sprängsten samt rent träavfall och hyggesrester bedrivs på det nuvarande täktområdet i om-rådets södra del samt i dess näromgivning. På området tas också sulfidlera emot. Den prelimi-nära upplagsvolymen är cirka 3,7 miljoner kubikmeter.
  • Alternativ ALT 2: Samma funktioner som i alternativ ALT 1, men verksamhet på jordavstjälp-ningsplatsen bedrivs också på området norr om ALT 1. Hongankallioområdet bryts enligt planen i den nuvarande tillståndsansökan och dessutom tas området i bruk som jordavstjälpningsplats. På Hongankallioområdet placeras ingen sulfidlera. Den preliminära upplagsvolymen är totalt cirka 6,9 miljoner kubikmeter.
  • Alternativ ALT 0: Projektet med en jordavstjälpningsplats genomförs inte. Att projektet inte genomförs utesluter inte brytning i Hongankallio, som i sig inte förutsätter något MKB-förfa-rande. Täkten av stenmaterial samt den övriga verksamheten sker enligt de tillstånd som gäller vid den aktuella tidpunkten. Området eftervårdas så att det smälter in i landskapet i enlighet med tillstånden.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

Publicerad 16-03-2018 kl. 13.01, uppdaterad 03-07-2020 kl. 9.47