Batterimaterialproduktion, Finnish Battery Chemicals Oy, Karleby, Vasa, Fredrikshamn och Kotka

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Finnish battery chemicals Oy som ar dotterbolag av Finlands Malmförädling Ab har inlett MKB-förfarandet av två nya fabriker för framställande av prekursor (pCAM) och katodaktivmaterial (CAM) som behövs vid produktion av litiumbatterier.   pCAM-fabriken producerar prekursor (pCAM) det vill säga katodmaterialets förstadium för katodaktivmaterialfabriken (CAM). pCAM-fabriken använder nickel-, koboltoch mangansulfat som råmaterial. Fabrikens process innebär bearbetning av råmaterial, fällning, filtrering, förpackning och transport till CAMfabriken.

Spillvatten från filtrering filtreras för att avlägsna metalliska sediment och efteråt behandlas spillvattnet i ammoniakdestillationskolonnen före utsläpp av vattnet till vattendraget. Det metalliska sedimentet som avlägsnades från moderluten kan matas tillbaka in i processen direkt eller med förbehandling. På CAM-fabriken utarbetas pCAM-materialet till litierat, tvättat och kalcinerat katodaktivmaterial. CAM-fabrikens process innebär litiums dehydratation, homogenisering, kalcinering, tvätt och filtrering, finfördelning och homogenisering samt förpackning. Lagringsområden och behållare för kemikalier designas och implementeras enligt kemikalielagstiftningen. Behållare förses med överfyllnadsskydd och nivåmätningsautomatik. Storleken på de använda varornas behållare motsvarar ungefär en veckas behov.

Fabrikernas råmaterial och övrigt materialtillförsel transporteras till fabrikerna som tungt fordons- och/eller tågtransport. Färdiga produkter levereras vidare med bil- eller tågtransport. Tågtransportmöjligheter kartläggs under bedömningen. pCAM- och CAM-fabrikernas läge i samma fabriksort kan förminska transportbehovet (användning av transportörer, gaffeltruckar eller rörbroar).

Fabrikernas utsläpp till luften rengörs med partikelfilter och gasskrubber innan de leds ut. Process- avloppsvatten rengörs vid fabrikens avloppsreningsverk innan vatten leds med rörledning till havet; avloppsvatten innehåller sulfat, kväve och små mängder metaller. Det finns små lägespecifika skillnader i vattenuttag- och avloppslösningar som ska utredas och uppskattas i MKB-förfarandet. Kyl-, släcknings- och hushållsvattensystem planeras separat, samt behandling av dagvatten från fabriksområdet. Mängder, kvalitet och påverkningar av alla vattenfraktioner utreds i miljökonsekvensbeskrivningen.

Alternativ som utvärderas

I miljökonsekvensbedömningen granskas fyra genomförandealternativ (ALT1–ALT4) samt som jämförelse ett alternativ där projektet inte genomförs (ALT 0). För genomförandealter-nativen granskas tre olika kapacitetnivåer för både pCAM- och CAM-produktionen (20 000 ton per år (t/a(, 60 000 t/a och 120 000 t/a).

I alternativ ALT1 granskas en lokalisering av både pCAM- och CAM-fabriken i Långsko-gens industriområde i Vasa samt eventuellt till viss del i området Granholmsbacken i Korsholms kommun.

I alternativ ALT 2 granskas en lokalisering av både pCAM- och CAM-fabriken i området Keltakallio i Kotka.

I  alternativ ALT 3 granskas en lokalisering av pCAM-fabriken i Karleby storindustriområde och CAM-fabriken i Långskogens industriområde i Vasa.

I alternativ ALT 4 granskas en lokalisering av pCAM-fabriken i Hillonkylä i Fredrikshamn och CAM-fabriken i området Keltakallio i Kotka.

MKB-programmet

Finnish battery chemicals Oy, batterimaterialproduktion MKB
Möten för allmänheten om MKB-programmet och projektet ordnas elektroniskt den 25 mars kl. 17.30
Länk till det elektroniska offentliga egenemanget:

https://mineralsgroup.videosync.fi/akkumateriaalituotannon-ymparistovaikutusten-arviointi 
Du hittar också en inspelning som kommer att publiceras senare på samma länk.

Delgivande

Miljökonsekvensbeskrivningen kungörs den 11 mars–14 april 2020 i Vasa, Kotka, Karleby och Fredrikshamn städer samt i Korsholms kommun. Bedömningsprogrammet finns till påseende tillsammans med kungörelsen i städernas och kommunens webbplatser och registratorskontor.

  • Vasa stads registratorskontor Rådhusgatan 33, Vasa
  • Kotka stads registratorskontor Kustaankatu 2, Kotka
  • Karleby stads registratorskontor Ämbetsgränd 5, Karleby
  • Korsholms kommuns registratorskontor Centrumvägen 4, Smedsby
  • Fredrikshamns stads registratorskontor Puistokatu 2, Fredrikshamn

Dessutom finns programmet elektroniskt på adressen:
Sammanfattning av MKB-programmet www.miljo.fi/FBCbatterimaterialproduktionMKB och MKB-programmet i sin hel-het finns på finska på den finskspråkiga MKB-projektsidan www.ymparisto.fi/FBCakkumateriaalituotantoYVA

Utlåtanden och åsikter

Utlåtanden och åsikter om bedömningsprogrammet kan framställas till NTM-centralen i Sydöstra Finland senast 14 april 2020. Utlåtanden och åsikter ska i första hand skickas per e-post till adressen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Med tanke på användbar-heten ber vi att utlåtandet i första hand skickas in som odt-, rtf- eller doc-filer eller alternativt som pdf-fil därifrån texten kan överföras till kontaktmyndighetens utlåtande. Per post kan utlåtandena skickas in på adress NTM-centralen i Sydöstra Finland, PB 1041, 45101 Kouvola.

NTM-centralen granskar bedömningsprogrammet och ger sitt utlåtande i maj 2020. Utlå-tandet läggs elektroniskt ut på adressen: www.miljo.fi/FBCbatterimaterialproduktionMKB. I mil-jökonsekvensbeskrivningen som görs upp utifrån bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande hörs invånarna och intressentgrupperna med en senare ny kungörelse.

 

 

Publicerad 06-03-2020 kl. 10.48, uppdaterad 02-06-2020 kl. 11.46