Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

NTM-centralen i Nyland och Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för att förverkliga landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny vägförbindelse mellan Tavastehusleden (rv 3) och Tusbyleden (sv 45). Arbetet hänger nära samman med den pågående planläggningen. Alternativen som undersöks i MKB-förfarandet har utformats utifrån föregående utredningar, markanvändningsbehov och de mål som uppställts för projektet. Även miljövärden anger randvillkor för planeringen.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • Alternativ 1 (A 1) innefattar en ny led på landsvägsnivå mellan Tavastehusleden och Tusbyleden. Här ingår alternativa sträckningar i Reuna; Reuna 1A och Reuna 1B.
  • Alternativ 0+ (A 0+) innebär att endast Focus-området genomförs. Alternativet innefattar med andra ord en ny led på landsvägsnivå mellan Kvarnbyvägen och Tavastehusleden. Förbindelsen betjänar Focus detaljplaneområde och ansluter det till Tusbyleden och det övriga väg- och gatunätet.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

Publicerad 20-11-2019 kl. 7.08, uppdaterad 18-08-2020 kl. 14.33