Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

NCC innehar ett befintligt bergtäktsområde i Greggböle i Lovisa. För närvarande finns det för området ett gällande gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen vilket beviljats av byggnads- och miljönämnden i Lovisa den 1 november 2018. Tillståndet gäller brytning och krossning av berg samt mottagning av överskottsjord. Motsvarande verksamhet har funnits på området sedan 2014. Avsikten är att utöka den nuvarande verksamheten genom att ta emot en större mängd överskottsjord (maks. 500 000 t/a) varje år och utöka verksamheten med mottagning och behandling av förorenad jord.

Projektet är lokaliserat i byn Greggböle i den västra delen av Lovisa, nära gränsen till Borgå. Lovisa centrum ligger cirka 19 kilometer sydost om projektområdet och Borgå centrum cirka 15 kilometer sydväst om projektområdet. Borgå motorväg går norr om projektområdet, som närmast på cirka 300 meters avstånd. Till området kör man från riksväg 7 (Borgå motorväg) där förbindelsen fortsätter längs Gammelbyvägen, svänger av till Hästkärrsvägen, varifrån det finns en anslutning till täktområdet.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas och jämförs följande alternativ:

• Alternativ VE0:

Projektet kommer inte att genomföras och det kommer inte att bli någon ny verksamhet på området. Alternativet omfattar brytning på det nuvarande verksamhetsområdet (skeden 1-5) i enlighet med befintliga tillstånd. Dessutom omfattar alternativet en utvidgning av verksamhetsområdet (fas 6), eftersom detta område ingick i den miljökonsekvensbedömning som genomfördes 2006. I alternativet VE0 schaktas och krossas cirka 1 500 000 m3 (3 975 000 ton) berggrund i området och den årliga täktmängden av marksubstanser är högst 500 000 ton. I detta alternativ görs ingen egentlig jordfyllning utan slänterna i brytningsområdena jämnas ut med jordmassor.

• Alternativ VE1:

  • Mängden ren överskottsjord som mottas ökar till max. 500 000 ton per år och områdets deponeringskapacitet till 3 700 000 m3 (6 700 000 ton). Projektet genomförs enligt planerna. Schaktningen och krossningen av stenmaterial fortsätter som förut.

Alternativ VE2:

Utöver de verksamheter som beskrivs i alternativ VE1 (brytning och markutfyllnad) emottas och behandlas högst 56 000 ton förorenad jord per år. Potentiella metoder för att behandla förorenad jord är kompostering av oljehaltig jord, porgasextraktion, behandling av jord som innehåller avfall och termisk behandling. De renade massorna placeras på deponiområdet, när halterna av skadliga ämnen i marksubstansen ligger under de lägre riktvärdena som anges i statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet 214/2007.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Publicerad 06-05-2022 kl. 15.41, uppdaterad 17-08-2022 kl. 15.14