Peab Industri Oy:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård) bryts grus och i den östra delen (Berg-Malmgård) bryts berg i enlighet med gällande miljö- och marktäktstillstånd. Avsikten är att utvidga både grus-och bergtäkten inom projektet.

Stenmaterial från projektområdet levereras till asfalt- och betongstationer i sydöstra och södra Finland samt annat infrastrukturbyggande. Områdets bergmaterial är av hög kvalitet och används endast till förädlade produkter av högre klass, främst som järnvägsmakadam och råvara för asfaltmassor. I södra Finland finns endast några få bergområden där motsvarande stenmaterial är tillgängligt.

Projektområdet är omgivet av skogar och åkrar. Omkring 500 m söder om projektområdet finns ett arktäktsområde. Öster, väster och norr om projektområdet finns inga bostadsbyggnader inom 1 km från projektområdet. De närmaste bostadsbyggnaderna finns ungefär 500 m söder om projektområdet. Avståndet mellan projektområdet och Malmgårds huvudbyggnad är 1 km.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet: De projektalternativ som ska gås igenom i MKB-förfarandet är tre – alternativ 0 (ALT0), alternativ 1 (ALT1) och alternativ 2 (ALT2).

  • ALT0. Grustäkten fortsätter på Grus-Malmgård fram till år 2025 enligt det tillstånd som grundar sig på den gällande marktäktslagen så att täktområdet är 10,5 hektar stort, den totala mängden material som bryts är 470 000 m3, den mängd som bryts årligen är högst 50 000 m3 och den lägsta brytningsnivån är +31,5 m (N60). Det stenmaterial som bryts på fastigheten Grus-Malmgård förädlas genom torrsållning och krossning i enlighet med gällande miljötillstånd. Mängden stenmaterial som behandlas är högst 400 000 ton per år.

På fastigheten Grus-Malmgård avser man också att vattensålla stenmaterial och att ta grundvatten för detta syfte. För tagande av grundvatten och vattensållning finns tillstånd enligt vattenlagen. Det vatten som behövs för vattensållningen tas från en borrad brunn som byggs på Grus-Malmgård. Den mängd vatten som tas är högst 350 m3/d beräknat som ett månadsmedeltal.

Brytningen av bergmaterial på fastigheten Berg-Malmgård genomförs i enlighet med två gällande tillstånd som bygger på marktäktslagen så att de två täktområdena, som ligger intill varandra, har en sammanlagd yta på 17 ha, den sammanlagda mängden material som bryts är totalt 1 470 000 m3, den mängd som bryts årligen är högst 265 000 m3 per år och den lägsta brytningsnivån är +24 m (N60). Det ena av tillstånden enligt marktäktslagen löper ut år 2024 och det andra år 2033.

Brytningen av stenmaterial berörs förutom av marktäktslagen även av ett miljötillstånd som är i kraft tills vidare, där brytning och krossning av högst 500 000 ton stenmaterial årligen har beviljats. Det är också möjligt att placera en flyttbar asfaltstation på området.

  • ALT1. Grustäktsområdet på fastigheten Grus-Malmgård utvidgas så att det med undantag av skyddszonerna vid fastighetens gränser och vägar täcker hela fastigheten. Mellan täktområdet och vägen lämnas ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter mätt från vägens mittlinje. Mellan täktområdet och vägen lämnas ett trädbestånd som skydd. Mellan den lägsta brytningsnivån och den högsta observerade grundvattennivån lämnas ett minst 4 meter tjockt lager av skyddande jordmaterial. Den lägsta brytningsnivån är +31,5 m (N60). Krossningen och vattensållningen av det material som bryts fortsätter.

Bergtäktsområdet på fastigheten Berg-Malmgård utvidgas så att det med undantag av skyddszonerna vid fastighetens gränser och vägar täcker hela fastigheten. Den lägsta brytningsnivån är +24 m (N60) i enlighet med det nuvarande tillståndet och mängden material som bryts är 3 900 000 m3. Krossningen av stenmaterial fortsätter och det är också möjligt att placera ett flyttbart asfaltsverk på området. I alternativet ALT1 beräknas brytningsverksamheten pågå i 40 år.

Mellan täktområdet och vägen lämnas ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter mätt från vägens mittlinje. Mellan täktområdet och åkrarna öster om det samt mellan täktområdet och väg 167 lämnas ett trädbestånd som skydd.

  • ALT2. I alternativ ALT2 genomförs grustäkten på samma sätt som i alternativ ALT1. Bergtäktsområdet på fastigheten Berg-Malmgård utvidgas så att det med undantag av skyddszonerna vid fastighetens gränser och vägar täcker hela fastigheten. Brytningsnivån sänks också till nivån -6 m (N60) både på det nuvarande området och på utvidgningsområdet. Krossningen av stenmaterial fortsätter och det är också möjligt att placera ett flyttbart asfaltverk på området. I alternativet ALT 2 beräknas brytningsverksamheten pågå i 60 år.

Mellan täktområdet och vägen lämnas ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter mätt från vägens mittlinje. Mellan täktområdet och åkrarna öster om det samt mellan täktområdet och väg 167 lämnas ett trädbestånd som skydd.

Brytningen av berg sträcker sig längre ner än grundvattnets ytnivå. Under brytningen hålls brottet torrt genom pumpning. Efter brytningen fylls brottet delvis med vatten.

MKB-programmet

Miljökonsekvensbeskrivningen

Den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen

 

Publicerad 02-01-2020 kl. 8.54, uppdaterad 17-08-2022 kl. 15.28