Vindkraftspark i Böle, Närpes

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

MKB-förfarandet gäller Vindin Ab Oy:s projekt för en vindkraftspark i Böle i Närpes stad. Bolaget planerar ett projekt med 25–29 vindkraftverk i området mellan Pjelax, Böle, Perälä och Mörtmark. Projektområdets areal är ca 2 100 hektar. Projektområdet består till stor del av skogsmark och trädbevuxen myrmark. Närmaste bebyggelse ligger på ca 1 km:s avstånd från vindkraftverken. Till projekt- och verksamhetshelheten hör också elöverföring, jordkablar och vägar. Som en del av beredningen har ett bedömningsprogram utarbetats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Bedömningsprogrammet är en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas.

Projektalternativ

För projektet granskas två genomföringsalternativ, som avviker från varandra i fråga om antalet vindkraftverk.

  • Alternativ 1: En större vindkraftspark. I alternativ 1 består vindkraftsparken av 29 vindkraftverk. Kraftverkets enhetseffekt är 3–5 MW. Vindkraftverkets totala höjd är ca 210 meter.
  • Alternativ 2: En mindre vindkraftspark. I alternativ 2 består vindkraftsparken av 25 vindkraftverk. Kraftverkets enhetseffekt är 3–5 MW. Vindkraftverkets totala höjd är ca 210 meter.
  • Nollalternativ: I det s.k. nollalternativet genomförs inte projektet, utan motsvarande mängd elektricitet produceras på annat sätt.

Elöverföring: Vindkraftverken kopplas till varandra med en 20–45 kV:s jordkabel och den nya elstationen som byggs i projektområdet. Enligt preliminära planer ska elöverföringen från projektområdet byggas med jordkablar till det riksomfattande eller regionala elnätet.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

Publicerad 02-12-2014 kl. 13.45, uppdaterad 22-05-2019 kl. 14.13