Brännträsk vindkraftspark, Närpes

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namn Brännsträsk vind i Nämpnäs by, Närpes stad. Projektområdet är avlångt i nord-sydlig riktning och har en maximal längd på ca 5 km. Områdets areal uppgår till ca 380 ha. Projektområdet är beläget på ca 8 kilometers avstånd från Närpes centrum. Bottenviken ligger som närmast på ca 500 meters avstånd väster om projektområdet. Det planerade vindkraftsområdet är beläget huvudsakligen på privat mark och SABA Wind har ingått avtal om arrende av området. Den totala effekten för vindkraftsparken uppgår beroende på typen av vindkraftsverk till 36-48 MW. Vindkraftsparken består då av 16-18 vindkraftverk med en enhetseffekt på 2-3 MW. Vindkraftsparken kommer att kopplas till det regionala nätet med en 110 kV kraftledning till endera Nixbackens elstation eller till elstationen som kommer att byggas i anslutning med EPV Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Norrskogen. Kraftledningens längd varierar beroende på alternativ ca 11-17 km. SABA Winds målsättning är att ha vindkraftsparken i drift från och med år 2013.

Projektalternativ

  • ALT 0: Projektet genomförs inte, motsvarande energimängd produceras på annat sätt.
  • ALT 1: 18 st 2 MW vindkraftsturbiner. Navhöjd ca 100 m. Vindkraftsparkens totaleffekt: 36 MW.
  • ALT 2: 16 st 3 MW vindkraftsturbiner. Navhöjd ca 115 m. Vindkraftsparkens totaleffekt: 48 MW.

Bedömningsprogram

Anlänt: 22.3.2011

Framlagt till påseende:
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende under tjänstetid på den officiella anslagstavlan i Närpes (Stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes) och på Närpes stadsbibliotek (Kyrkvägen 2, 64200 Närpes) samt på närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats.

Evenemang för allmänheten: Onsdagen 13.4.2011, kl. 18.00 på ungdomslokaeln i Nämpnäs, Nämpnäsvägen, 63510 Nämpnäs.

Bedömningsbeskrivning

  • MKB-beskrivningen
  • Kungörelse av MKB-beskrivningen
  • Begäran om utlåtande om MKB-beskrivningen
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen

Bedömningsskrivningen till påseende:

Möte för allmänheten:

Framförande av åsikter:

Publicerad 15-11-2012 kl. 0.00, uppdaterad 27-08-2019 kl. 12.32