Ansökningsblanketter CITES

Det krävs olika slags tillstånd, anmälningar och/eller intyg för export, import och handel av hotade arter samt delar och produkter tillverkade av dem som omfattas av den EU-lagstiftning som reglerar handeln med hotade djur och växter.

I Finland skall man ansöka om tillstånd och intyg och göra anmälan med ansökningsblanketterna nedan. Alla blanketter kan editeras och skrivas ut. Till ansökningarna skall bifogas handlingar som visar att exemplaret har förvärvats lagligt, och utifrån dessa beslutar myndigheten om tillståndet kan beviljas. Du kan rådfråga Finlands miljöcentral om vilka handlingar som bör bifogas till ansökan. Tillstånds- och intygsansökningar samt bifogade handlingar inlämnas till Finlands miljöcentral SYKE per post, eller skannade dokumenter via e-post till SYKEs registratorskontor: kirjaamo@syke.fi.

1. Import, export och återexport

Med ansökningsblanketten nedan kan man ansöka om import- och exporttillstånd samt återexportintyg för exemplar av arter i bilaga A, B och C som skall förflyttas över EU:s yttre gränser.

Bilagor till ansökan: Till ansökan om ett CITES-importtillstånd skall bifogas ett CITES-exporttillstånd eller en kopia av det. Ett undantag utgör ansökningar som gäller importtillstånd för art i CITES-konventionens bilaga I. I detta fall skall man undantagsvis ansöka om tillstånden i motsatt ordning, dvs. först om ett importtillstånd och först sedan om ett exporttillstånd från exportlandet.

Till ansökan om exporttillstånd skall bifogas ett tidigare beviljat CITES-tillstånd eller EU-intyg, eller en annan handling eller utredning som visar att exemplaret förvärvats lagligt.

2. Specialtillstånd - tillstånd för upprepade gränsöverskridanden

Dessa tillstånd är avsedda att göra det lättare att förflytta CITES-arter eller -produkter över EU:s yttre gränser upprepade gånger. CITES-specialtillstånd för exemplar i bilaga A och B är 1. intyg för personlig egendom 2. intyg för musikinstrument, 3. intyg för mobil utställning och 4. intyg för provsamling.

Den som ansöker om intyg för personlig egendom, intyg för musikinstrument eller intyg för provsamling skall fylla i den normala ansökningsblanketten för import, export och/eller återexport (se ovan). När man ansöker om dessa intyg skall man kryssa för punkten ”Övrigt” och anteckna vilket specialtillstånd man ansöker om. Ansökningsblanketterna med bilagor skickas till Finlands miljöcentral. Till ansökan om intyg för provsamlig skall alltid bifogas ett giltigt ATA-Carnet.

Om Finlands miljöcentral har beviljat ett intyg, skall man alltid när man reser ha med sig också det tilläggsblad som följde med intyget. Tilläggsbladet stämplas i tullen varje gång EU:s yttre gränser överskrids.

Ansökan av intyg för mobil utställning

Den som ansöker om intyg för mobil utställning skall fylla i endast ansökningsblanketten för mobil utställning nedan och skicka den till Finlands miljöcentral. Om det i den mobila utställningen ingår många arter, eller varor tillverkade av många arter, skall sökanden skicka Finlands miljöcentral förutom ansökningsblanketten för intyg för provsamling också en förteckning, av vilken framgår uppgifterna i punkterna 8–18 för varje art. Intyget för provsamling fungerar som både import- och exporttillstånd.

Intyget och dess tilläggsblad skall alltid medfölja den mobila utställningen. Tilläggsbladet stämplas i tullen varje gång EU:s yttre gränser överskrids.

3. CITES-importanmälan

Vid import av arter i bilaga C eller D till EU från ett land utanför EU skall man göra en CITES-importanmälan i tullen. Importören fyller i blanketterna (sidorna 1 och 2), som sedan visas fram i tullen då försändelsen anländer till EU. CITES-importanmälan behöver dock ej göras vid import av bilaga C eller D exemplar (döda ting) som personlig egendom i bagaget eller i flyttlasset.

4. EU-intyg för handel med och förflyttning av exemplar i bilaga A inom EU

Med ansökningsblanketten nedan ansöks från Finlands miljöcentral om EU-intyg för EU-intern handel eller förflyttning av exemplar (t.ex. björnfäll, uppstoppad rovfågel) eller levande individ av en art i bilaga A.

För jägaren förhandsifylld blankett för ansökan om försäljning av björn (Finland/EU). Du kan också använda den vanliga ansökningsblanketten (EU-intyg). Se även anvisningarna på sidan "Jaktbara CITES arter"

Bilagor till ansökan: handling som visar att exemplaret har förvärvats lagligt och har lagligt ursprung.

Inlämning av ansökan

Ifylld och undertecknad tillståndsansökan samt bilagor skall skickas till: Finlands miljöcentral SYKE, CITES-ärenden, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors, eller skannade dokumenter till SYKEs registratorskontor via e-post: kirjaamo@syke.fi.

Priser

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 06-09-2013 kl. 12.57, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.38