Försäljning av kött och övriga delar av björn, lodjur och varg som fällts i Finland

För all kommersiell aktivitet med björn, lodjur och varg krävs ett försäljningstillstånd, ett s.k. EU-intyg utfärdat av Finlands miljöcentral (SYKE). Utan EU-intyg är det förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera delar av björn, lodjur och varg. Tillstånd kan dock inte ges för försäljning av gallblåsor och galla från björn.

Karhu_Riku Lumiaro
Brunbjörn (Ursus arctos).

Kravet på EU-intyg gäller hela djur, djurdelar samt produkter som innehåller björn, lodjur eller varg. Intyget är giltigt antingen i Finland eller i hela Europeiska unionen. EU-intygets giltighet anges i intyget.

Endast den i intyget angivna tillståndsinnehavaren kan sälja det i intyget beskrivna djuret, dess delar eller produkter gjorda därav, förutsatt att inget annat har angivits i tillståndet.

Ifall den nya ägaren vill sälja vidare björnen, lodjuret eller vargen, eller delar av den, bör han/hon ansöka om ett nytt EU-intyg. Till ansökan skall bifogas det ursprungliga EU-intyget och köpebrevet eller någon annan överlåtelsehandling; med dessa bevisas det lagliga förvärvet.

Dessa bestämmelser gäller även för försäljning av i Finland förekommande uttrar.

Ansökningsblanketter

SYKEs anvisningar

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, eller tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 12-06-2018 kl. 15.03, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.40