Jaktbara CITES-arter - import, export och handel

Det krävs tillstånd för export och import över EU:s yttre gränser

Europeiska unionens lagstiftning reglerar importen av hotade jaktbara arter till EU och exporten av dem till länder utanför EU. Då en jaktbar art är uppräknad i bilaga A, B eller C till förordning (EG) nr 338/97, får den inte tas in till EU eller föras ut till ett land utanför EU utan giltiga tillstånd. Kraven för arter som ingår i bilaga D är mindre stränga. CITES-djur eller delar av dem som tas in i EU som jakttroféer klassas som personliga föremål och kan inte importeras för kommersiella ändamål.

Jakttroféer av bilaga A arter

Jakttroféer av arter som ingår i bilaga A (bl.a. brunbjörn, varg och leopard) får tas in i EU endast om man har de nödvändiga giltiga tillstånden i original: ett CITES-exporttillstånd eller ett CITES-återexportintyg samt ett CITES-importtillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral.

Jakttroféer av arter som ingår i såväl bilaga A som i bilaga I till CITES-konventionen: allra först måste man kontrollera med Finlands miljöcentral att man kan få ett importtillstånd för trofén. Exportlandet kan och får inte bevilja ett exporttillstånd före det. Sådana här arter är t.ex. leopard och gepard. Mer om detta på vår sida CITES-bilagor och artsöktjänst.

För utförsel av en jakttrofé av en art i bilaga A från Finland till ett land utanför EU krävs alltid ett exporttillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral. Om arten dessutom ingår i bilaga I till CITES-konventionen krävs ett importtillstånd som beviljats av destinationslandet.

Jakttroféer i bilaga B

Man kan undantagsvis ta in i Finland sin egen personliga jakttrofé av en art som ingår i bilaga B i personligt bagage eller i flyttlass utan ett importtillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral, om det som ändamål (purpose) i CITES-exporttillståndet har antecknats H (jakttrofé, Hunting trophy). En jakttrofé som förs in skall dock alltid ha ett giltigt exporttillstånd eller återexportintyg som beviljats av CITES-myndigheten i avgångslandet.

OBS! Om det står ”CITES-bilaga II” i exporttillståndet betyder det inte automatiskt att arten även ingår i EU:s bilaga B. En del av de arter som ingår i CITES-konventionens bilaga II ingår nämligen i EU:s bilaga A, och då skall man följa EU-bestämmelserna för arterna i bilaga A.

För återexport från Finland av en jakttrofé i bilaga B krävs ett exporttillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral.

Jakttroféer i bilaga C och D

För införsel av arter i bilaga C till EU krävs ett exporttillstånd som beviljats av exportlandets myndighet och att man gör en importanmälan i tullen då man kommer in i EU. Vid införsel av arter i bilaga D till EU skall man göra en CITES-importanmälan i tullen.

För utförsel av en art i bilaga C till ett land utanför EU krävs ett exporttillstånd eller ett återexportintyg som beviljats av medlemsstaten. För utförsel av en art i bilaga D krävs inga tillstånd eller anmälningar.

Import av jakttrofé för personligt ändamål i bagaget eller i ett flyttlass

När man tar in en jakttrofé i sitt bagage eller i ett flyttlass för icke-kommersiellt, personligt ändamål och det står P (personal use) eller H (hunting trophy) i dokumentet gäller följande: för jakttroféer av arter i bilaga A krävs ett exporttillstånd som beviljats av avgångslandet och ett importtillstånd som beviljats av destinationslandet; för jakttroféer av arter i bilaga B krävs endast ett exporttillstånd som beviljats av avgångslandet; för jakttroféer av arter i bilaga C krävs ett exporttillstånd eller ett ursprungsintyg, beroende på avgångslandet; för införsel av jakttroféer av arter i bilaga D krävs inga tillstånd.

Tullkontroll

Det är tillåtet att importera tillståndspliktiga arter endast via vissa bestämda gränsövergångsställen. I tullen skall man visa upp de nödvändiga, giltiga tillstånden i original.

Import: När tullen har kontrollerat försändelsen och gjort de nödvändiga anteckningarna i CITES-importtillståndet, får kunden ett eget gult exemplar av importillståndet. Kundens exemplar är ett intyg på att varan är lagligt importerad och dokumentet bör därför bevaras. Tullen sänder alla övriga CITES-originaltillstånd per post till Finlands miljöcentral.

Vid import av jakttroféer av B-listade arter, som undantagsvis kan föras in enbart med giltigt CITES-exporttillstånd från avgångslandet skall importören uppvisa förutom originaltillståndet även en kopia. Tullen gör anteckningar i båda exemplaren: originalet skickas till Finlands miljöcentral och kopian är importörens bevis över laglig införsel.

Många jaktbara arter kan inte föras in i Finland utan vissa veterinärmedicinska tillstånd och/eller kontroller som krävs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Export och återexport: Efter att ha gjort de nödvändiga anteckningarna i exporttillståndet, returnerar tullen det gröna exemplaret av tillståndet (myndighetens kopia) till tillståndsmyndigheten Finlands miljöcentral. De övriga tillståndshandlingarna följer med försändelsen till destinationslandet.

Handel inom och mellan EU-länder

Den lagstiftning som gäller för de hotade arterna reglerar också handeln med jaktbara arter inom EU (handeln inom och mellan EU-länder). Bestämmelserna gäller sålunda också för arter i bilaga A som jagas och säljs i Finland.

Det är förbjudet att köpa och sälja och idka övrig kommersiell aktivitet med levande och döda exemplar av arter i bilaga A och delar eller derivat av dessa såväl inom EU som inom varje medlemsstat (rådets förordning (EG) nr 338/97). I vissa fall går det att göra avsteg från detta förbud, men då skall man ha undantagslov.

Arter som är föremål för jakt i Finland

Det krävs alltid ett undantagslov, eller ett s.k. EU-intyg, för försäljning av i Finland lagligt fällda arter som ingår i bilaga A, såsom delar av björn, lo, varg och utter och produkter och kött av dessa. Ett dylikt intyg kan beviljas om exemplaren har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning.

Ett EU-intyg beviljas inte till jägare på förhand och det kan inte beviljas utan att sökanden har ett intyg från jaktvårdsföreningen av vilket det framgår att fällningen var laglig (Bytesintyg).

Dessa EU-intyg är transaktionsspecifika, dvs. de berättigar tillståndets innehavare att sälja endast den del eller den vara som beskrivs i intyget. För återförsäljning krävs alltid ett nytt intyg. Kravet på undantagslov gäller även för s.k. gamla varor. Exempelvis en björnfäll, eller annan art som ingår i bilaga A, som ägs av ett dödsbo får säljas i Finland och inom övriga EU endast om man har ett EU-intyg som beviljats av Finlands miljöcentral. EU-intyget skall vara beviljat till säljaren.

Originalet av EU-intyget följer med varan eller produkten då ägaren byts. Till köparen skall överlåtas förutom EU-intyget i original även ett köpebrev. Om det i kedjan mellan försäljaren och köparen finns en person som förädlar produkten (djurkonservator, köttstyckare) bör denna kontrollera att försäljaren har ett giltigt försäljningstillstånd dvs. ett EU-intyg.

Man får inte annonsera att man säljer eller köper arter som ingår i bilaga A eller delar eller produkter tillverkade av dem om man inte har ett EU-intyg för detta ändamål.

För export eller import över EU:s yttre gränser av bl.a. björn, varg eller lo, delar av dem eller produkter tillverkade av dem, krävs alltid CITES-export- eller importtillstånd från Finlands miljöcentral. Dessa arter går inte att vare sig exportera eller importera i kommersiellt syfte, eftersom detta är förbjudet för alla A-listade arter enligt EU rådets förordning (EG) nr. 338/97.

Försäljningstillståndsförfarandet för björn och lodjur

OBS! Försäljning av många viltarter som inte ingår i CITES-förordningen är helt förbjuden i Finland. Handel med i Finland jagad kanadagås, sädgås, årta, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, järpe, orre och tjäder samt med identifierbara delar av dessa fåglar och av dem tillverkade produkter är förbjuden (jaktförordningen, 31 §).

Ansökningsblanketter

Tillståndsförfarandet och handläggningstiden, tillståndens priser, ansökningsblanketter:

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, eller tfn 0295 251 000 (växeln)

Publicerad 29-06-2013 kl. 12.57, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.08