Papegojor och CITES-tillstånd

För import och export av papegojor krävs oftast CITES-tillstånd  

Papegojfåglar har fångats från naturen för handel redan under flera århundraden. Handeln har medverkat till att flera vilda papegojfågelpopulationer har äventyrats. Av denna orsak omfattas nästan alla papegojfåglar (Psittaciformes, dvs. kakaduor, loripapegojor och papegojor) av CITES-konventionen, som reglerar den internationella handeln med hotade växt- och djurarter.

För papegojfåglarna gäller, med vissa undantag som presenteras nedan, samma bestämmelser som för övriga CITES-sällskapsdjur. Vi rekommenderar att du till en början läser sidan Exotiska sällskapsdjur och först efter det bekantar dig med tilläggsuppgifterna om papegojfåglar.

Harmaapapukaija_cites_org
Grå jako (Psittacus erithacus) är släktens sista art. Den hotas av internationell sällskapsdjurhandeln. © Robert Lancione, cites.org.

På grund av CITES-konventionen krävs det tillstånd för import och export och delvis också handel med papegojfåglar inom EU. De enda arter som utgör ett undantag från detta är undulat (Melopsittacus undulatus), nymfparakit f.d. nymfkakadu (Nymphicus hollandicus), rosenhuvad dvärgpapegoja (Agapornis roseicollis) och halsbandsparakit (Psittacula krameri); dessa omfattas inte av CITES-bestämmelserna.

Alla de papegojfågelarter som omfattas av bestämmelserna finns uppräknade enligt det vetenskapliga namnet i bilagorna I eller II till CITES-konventionen och i bilagorna A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97. Därtill ingår i EU:s förordning om införselförbud de arter i EU-bilagorna som det är förbjudet att importera till EU för tillfället.

Inom EU krävs försäljningstillstånd vid försäljning av bilaga A arter

För EU-intern handel med papegojor gäller samma bestämmelser som för handeln med alla övriga CITES-sällskapsdjur med undantag av följande fall:

Rödpannade parakiter (Cyanoramphus novaezelandiae) och svarthätteparakiter (Psephotus dissimilis) eller korsningar av dem som har fötts och vuxit upp i fångenskap kan säljas utan EU-intyg inom EU. Det krävs inte heller en sömlöst försluten benring eller annan märkning, men benring rekommenderas, för att vid behov kunna spåra fåglarna. För dessa fåglar skall man ha ett ursprungsintyg, av vilket det framgår att fåglarna har fötts och vuxit upp i fångenskap. För import och export av ovan nämnda arter över EU:s yttre gränser skall man dock ha CITES-exporttillstånd och CITES-importtillstånd.

På papegojföreningarnas webbsidor finns det en förteckning över alla papegojfågelarter i bilaga A som omfattas av strängt skydd. För försäljning och annat kommersiellt nyttjande av dessa papegojfåglar inom EU krävs tillstånd.

Bilaga A- fåglar skall märkas permanent

Enligt EU:s CITES-bestämmelser skall fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap och ingår i bilaga A märkas med en individuellt märkt sömlöst försluten benring. I vissa undantagsfall godkänns också ett mikrochip som överensstämmer med standarderna.

Nedan ett utdrag ur artikel 66 i kommissions förordning (EG) nr 865/2006 (ändrad genom förordning 100/2008) om fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap:

"Fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap, samt andra fåglar som fötts i en kontrollerad miljö, skall märkas med hjälp av en individuellt märkt sömlöst försluten benring. Med sömlöst försluten benring avses en ring eller ett band i en heldragen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på något sätt, av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från en fullvuxen fågel efter att ha anbringats under fågelns första dagar och som tillverkats speciellt för det ändamålet."

Permanent märkning krävs för att man skall kunna få bl.a. följande CITES-dokument: intyg för mobil utställning, specialtillstånd (intyg för personlig egendom), EU-internt försäljningstillstånd för art i bilaga A dvs. EU-intyg, och exporttillstånd för art i bilaga A.

Införselförbud på grund av fågelinfluensa

Enligt EU-kommissionens beslut av den 11. januari 2007 är kommersiell import av sällskapsfåglar som har fångats från naturen tills vidare förbjuden på grund av fågelinfluensa. Beslutet gäller för fåglar som ingår i CITES-konventionens artbilagor och för övriga sällskapsfåglar.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 30-01-2014 kl. 10.12, uppdaterad 01-12-2022 kl. 11.34