Hyppää sisältöön

Poikkeusluvan käsittelymaksu

Poikkeusluvat ovat maksullisia ja maksut perustuvat vuosittain tarkistettuihin valtioneuvoston asetuksessa (1372/2018) määriteltyihin käsittelymaksuihin.

Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia. Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

TOIMENPIDE

MAKSU €

Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta

285

Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta

285

Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta

285

Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä

  • Lupa kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen hallussapitoon
  • Lupa elävän rauhoitetun eläimen hallussapitoon
  • Lupa lajien vahingoittamiseen, häirintään ja tappamiseen
  • Lupa luontodirektiivin liitteessä IV mainitun kasvin hallussapitoon, kuljetukseen ja kaupalliseen käyttöön
  • Lupa rauhoitettujen lajien siirtämiseen

150

Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen

120

Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa, esim.

  • Lupa poiketa luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen
  • Lupa poiketa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta
  • Luontodirektiivin II-liitteessä lueteltujen eläinlajien merkittävien esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen

120

Luonnonsuojelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä maastokatselmusmaksu hallintolain 38 §:n mukaisesta katselmuksesta ja 39 §:n mukaisen tarkastuksen suorittamisesta, kun katselmus ja tarkastus liittyvät luonnonsuojelulain mukaiseen ja tämän maksuasetuksen nojalla maksulliseen suoritteeseen

150

Julkaistu 21.7.2020 klo 14.46, päivitetty 21.7.2020 klo 14.46