CITES-lainsäädäntö

CITES-sopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sääntelee uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa eli kaikkea tuontia ja vientiä. Sopimuksen piiriin kuuluvat lajit on lueteltu sopimuksen lajiliitteissä I, II ja III. Kukin sopimuksen osapuolimaa on toimeenpannut sopimuksen omassa lainsäädännössään.

Sopimus Finlexissä

Sopimus CITES-sopimuksen sihteeristön sivustolla

CITES sopimuksen toimeenpano EU:ssa

CITES-sopimus on toimeenpantu EU:ssa unionin yhteisellä lainsäädännöllä jota EU:n alueella toimivien tulee noudattaa. EU:n lainsäädännössä säädetään ulkorajat ylittävän tuonnin ja viennin lisäksi myös EU:n sisäisestä kaupallisesta toiminnasta ja elävien eläinten siirroista. EU:n CITES-lainsäädäntöön tutustuminen kannattaa aloittaa perusasetuksesta (Neuvoston asetus (EY) 338/97). Perusasetuksen yhteydessä julkaistut lajiliitteet, joissa luetellaan EU:n CITES-sääntelyn alaiset lajit, ovat vanhentuneet. Tällä hetkellä voimassa olevat lajiliitteet A, B, C ja D on annettu komission asetuksella. Lajiliiteasetusta tarkistetaan ja päivitetään 1–2 vuoden välein.

Perusasetus

Muutokset perusasetukseen

Eri lajiliitteissä olevien lajien tuonti, vienti ja sisäkauppa vaativat erilaisia lupia. Lupamenettelystä ja lupien myöntämisperusteista tarkempaa tietoa haluavien kannattaa tutustua perusasetuksen lisäksi komission toimeenpanoasetukseen (EY) N:o 865/2006 muutoksineen.

Tuontikieltoasetus

Toimeenpanoasetus

Muutokset toimeenpanoasetukseen

Yhdistetty versio toimeenpanoasetuksesta muutoksineen

EU:n opas CITES-lajeilla käytävään kauppaan

HUOM: EU:n ulkorajojen yli liikuttaessa on EU-säädösten lisäksi noudatettava kunkin maan kansallista lainsäädäntöä. Maiden CITES-sääntelystä saa tietoa ottamalla yhteyttä kansallisiin CITES-viranomaisiin. CITES-sihteeristö on luetellut kansallisten lupaviranomaisten yhteystiedot maittain.

EU:n CITES-asetusten toimeenpano Suomessa

Sellaisenaan Suomessa täytäntöönpantavien EU:n CITES-asetusten lisäksi kansallisessa lainsäädännössämme on säädetty tietyistä CITES-asioista.

Luonnonsuojelulain 44 § säätää kansalliset CITES-viranomaiset, 44 a § CITES-yksilöille sallitut rajanylityspaikat ja 58 § rangaistukset luonnonsuojelurikkomuksista.

Luonnonsuojeluasetuksen 23 a § säätää CITES-yksilöille sallitut rajanylityspaikat.

Rikoslain 48 luvun 1–5 § säätävät rangaistukset luonnonsuojelurikoksista.

EU:n CITES-asetusten mukaiset luvat ja maksut löytyvät ympäristöministeriön asetuksesta Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista.

Finlex – Suomen sähköinen säädöskokoelma

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 12.8.2013 klo 21.31, päivitetty 1.12.2022 klo 11.06