Vesilupien valvonta

Vesilain ja sen perusteella annettujen lupien sekä lupamääräysten noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.

Yksittäisiä, lyhytkestoisia valvontakohteita ovat esimerkiksi

  • ruoppaus- ja niittohankkeet
  • ojitukset
  • pienet vesitaloushankkeet

Määräaikaisia valvontakohteita ovat esimerkiksi

  • rakennushanke, jonka vaikutukset vesistöön tai sen käyttöön ovat rajatut
  • vesialueen täyttö
  • keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen

Pysyväisluonteisia valvontakohteita ovat esimerkiksi

  • säännöstely
  • vesivoiman hyödyntäminen
  • veden ottaminen

Usein vesiluvan haltijan on seurattava toimintansa vaikutuksia vesistöön. Luvassa määrätään tarkkailun yksityiskohdista. Tarkkailu voi olla pysyväisluonteinen tai määräaikainen, riippuen vaikutusten kestosta. Luvanhaltijat raportoivat tuloksista ELY-keskukselle, jolla on myös oikeus tehdä valvontatarkastuksia.

Vedenkorkeuteen vaikuttavissa luvissa määrätään paikka, josta lupaehtojen tarkoittamat vedenkorkeudet mitataan. Vedenkorkeusseuranta on useimmiten automatisoitu, ja tulokset ovat nähtävissä Vesi ja meri-osion sivuilla Vesitilanne ja ennusteet sekä OIVA-palvelussa.

Vesilupiin liittyvät rakenteet sekä vastuu niiden kunnossapidosta ja lainmukaisesta käytöstä ovat usein pysyviä.

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 14.42, päivitetty 13.3.2017 klo 10.21
Julkaisija: