Hyppää sisältöön

Adven Oy:n biokaasulaitos, Hanko

Hankkeen kuvaus

Adven Oy:n Hangon biokaasulaitoshanke sijoittuu Genencor International Oy:n laitoksen välittömään läheisyyteen tehdasalueelle, Hangon kaupungin omistamalle kiinteistölle osoitteeseen Orioninkatu 4. Biokaasulaitokselle varattu noin 75 x 90 m:n alue sijaitsee olemassa olevalla tehdasalueella. Alueella on voimassa oleva biokaasulaitoksen rakentamisen mahdollistava asemakaava.

Laitoksen on tarkoitus käsitellä noin 70 000 tonnia vuodessa Genencor International Oy:n laitoksella syntyviä substraatteja sekä Hangon Puhdistamo Oy:n orgaanisia lietteitä. Biokaasulaitoksen ydinprosessina toimii biologinen, anaerobinen käsittely.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • VE0 - hanketta ei toteuteta

Biokaasulaitosta ei rakenneta Hangon hankoniemen teollisuusalueelle.

Alueella sijaitsevan Hangon Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamoa käytetään edelleen puhdistamaan alueen kaikki teollisuusalueen prosessijätevedet ja -jätevesilietteet (Gencor International Oy, Fermion Oy ja Adven Oy). Genencorin solumassa-suodatusapuaineseos, Nano/MF-suodos (nestemäisen suodatusjätteen ja nanosuodatuksen konsentraatin seos) ja seulontajätteet (yhteensä noin 28 400 t/v5) sekä jäteveden puhdistuksesta Hangon Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet (noin 11 000 t/v6) kuljetetaan kuorma-autokuljetuksena hyväksyttyyn jatkokäsittelyyn jo olemassa olevalle biokaasu-laitokselle, ja puhdistettu vesi johdetaan Hankoniemen eteläpuolella sijaitsevalle Norra Andalskärin ja Grisselkobbenin väliselle merialueelle noin 1,6 kilometrin päähän rannasta, noin 10 metrin syvyyteen.

Viitteet:

 • 5 AVI Etelä-Suomi, 2016. Entsyymitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen, Hanko. Genencor International Oy.
 • 6 AVI Etelä-Suomi, 2013. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan teollisuusjätevedenpuhdistamon toimintaa koskevan ympäristöluvan lupa-määräysten tarkistamiseksi, Hanko. Hangon Puhdistamo Oy.

Advenin biopolttoaineita ja öljyä hyödyntävä energialaitos tarvitsee vuosittain noin 2450 kpl polttoainekuljetuksia ja huoltokuljetuksia.

Advenin energialaitos tuottaa vuodessa energiaa yhteensä noin 110 GWh. Polttoainekäyttö on noin 125 GWh vuodessa.8 Energia tuotetaan pääsääntöisesti puuhakkeella ja kierrätyspuulla, ja öljykattilat toimivat varakattiloina häiriöiden ja vuosihuoltojen varalle sekä huippukuormalla. Tuotettu energia hyödynnetään prosessihöyrynä viereisillä laitoksilla (Genecorin entsyymitehtaalla ja Fermionin lääketehtaalla) sekä kaukolämpönä Hangon kaupungille.

Advenin laitos ottaa lisävetensä Genencor Internationalin kautta (merivedestä valmistettu). Raakavesi otetaan Hangon vesijohtoverkostosta. Vettä kuluu noin 66 000 m³/vuosi.9 Genencorin veden käyttö on noin 750 000 m³ vuodessa, josta suurin osa on merivedestä puhdistettua vettä.10 Fermion Oy:n vedenkulutus on vaihdellut noin 52 000-81 000 m³/vuosi, riippuen tuotantomääristä. Fermionin käyttämä vesi on myös suureksi osaksi puhdistettua merivettä.

 • VE1 – hanke toteutetaan

Vaihtoehto 1, eli biokaasuhanke toteutetaan. Adven Oy rakentaa biokaasulaitoksen, joka käsittelee samalla entsyymiteollisuuden orgaanisia sivuvirtoja sekä puhdistamon lietteitä. Laitoksella on mahdollista käsitellä noin 70 000 tonnia alueella syntyviä sivuvirtoja. Adven Oy rankentaa lisäksi mädätysjäännöksen vedenkierrätysjärjestelmän, jonka sivutuotteena syntyvät konsentraatit käytetään lannoitteena tai ravinteena. Vesi puhdistetaan takaisin entsyymitehtaan prosessiin.

Tuotettu biokaasu hyödynnetään kaasumoottorilla, jonka tuottama lämpö ja sähkö käytetään sekä Advenin omiin, että tontin muiden toimijoiden tarpeisiin. Syntyvällä biokaasulla pystytään tuottamaan Advenin arviolaskelmien mukaan noin 6 273 MWh sähköä ja 6 426 MWh lämpöä.

Biokaasulaitoksen vedenpuhdistuksessa syntyvä haihdutettu ja kalvosuodatettu vesi (permeaatti) toimitetaan Hangon puhdistamolle takaisin sekä retentaatti kiertää substraattien laimennokseen. Tällöin vesikierto on suljettu. Kierrätettävää puhdistettua muodostuu Advenin laskelmien mukaa noin 33 000 t/vuodessa (retentaatti) ja noin 57 000 t/vuodessa (permeaatti), joka palautetaan biokaasuprosessiin.

Biokaasuprosessin lopputuotteena syntyy myös noin 7 800 t/v nestelannoitetta, noin 16 150 t/v kiinteää lannoite-/maanparannusvalmistetta ja 122 t/v ammoniumsulfaattia (25 %-liuos) lannoiteraaka-aineeksi.

Viitteet:

 • 7 AVI Etelä-Suomi, 2017. Hangon lämpölaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Hanko Adven Oy.
 • 8 AVI Etelä-Suomi, 2019. Päätös 428/2019: Lämpölaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Hanko. Adven Oy.
 • 9 Adven Oy, 2017. Hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi ja muuttamiseksi.
 • 10 AVI Eteläsuomi, 2016. Päätös 285/2016/1: Entsyymitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen, Hanko. Genencor International Oy.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 23.10. - 7.12.2020 luettavissa

 • Hangon kaupunginkirjastossa, lukusali, Vuorikatu 3 - 5, 10900 Hanko
 • Uudenmaan ELY-keskuksen Valvomossa, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki

YVA-selostuksen esittelytilaisuus

YVA-selostuksen esittelytilaisuus järjestetään online-tilaisuutena 30.10.2020 klo 14-16. Lisätietoja ja tilaisuuden osallistumisohjeet ovat saatavilla seitsemän vuorokautta ennen tilaisuutta osoitteessa www.adven.fi

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 7.12.2020 mennessä Uudenmaan ELY-keskukselle. Viitteeksi: UUDELY/5425/2020.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

 • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
 • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
 • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä ja arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä perustellun päätelmän antamisen jälkeen ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/HangonbiokaasulaitosYVA).

 

 

 

 

 

Julkaistu 23.10.2020 klo 7.49, päivitetty 23.10.2020 klo 10.52

Julkaisija: