Hyppää sisältöön

Kemijärven tuulipuistot, Kemijärvi, täydennys

 

Arviointiselostus

Kemijärven tuulipuistot -hanketta täydentävä arviointiselostus

                   - liite 1. Sosiaalisten_vaikutusten_arviointi (pdf, 4060 Kb)
                   - liite 2. Maisemaselvitys - sivut 1-25 (pdf, 3706 Kb)
                   - liite 2. Maisemaselvitys - sivut 26-50 (pdf, 6704 Kb)
                   - liite 2. Maisemaselvitys -sivut 51-75 (pdf, 6332 Kb)
                   - liite 2. Maisemaselvitys - sivut 76-100 (pdf, 5109 Kb)
                   - liite 3. Porotalousselvitys (pdf, 5609 Kb)

Hanke

Kemijärven tuulipuistohankkeiden arviointiselostuksen täydennyksessä on kolmen hankealueen ja hankealueiden kolmen eri vaihtoehdon vaikutuksia  selvitetty ja arvioitu yhteysviranomaisen aiemmasta arviointiselostuksesta antaman lausunnon (4.11.2011) täydennysvaatimusten mukaisesti. Arviointiselostuksen täydennyksessä on selvitetty mm. maisemavaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia ja porotalousvaikutuksia.

Hankevaihtoehtoina tarkastellaan tuulivoimapuistojen rakentamista Untamovaaran, Kangaslamminvaaran

(Kemijärven keskustasta itään 20 km) ja Kuusivaara-Mömmövaaran alueille (Kemijärven keskustasta kaakkoon 27 km). Jokaiselle alueelle on esitetty kolme eri tuulipuistovaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan tuulivoimaloiden määrän osalta. Nollavaihtoehto on myös esitetty. Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 olivat jo aiemman YVA-selostuksen vaihtoehtoja ja VE3 on YVA-selostustäydennyksen uusi vaihtoehto:

Vaihtoehto VE1, jossa  tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho olisi noin 90 MW.

  • Kangaslamminvaara 13 tuulivoimalaa
  • Untamovaara 9 tuulivoimalaa
  • Kuusivaara-Mömmövaara 8 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE2, jossa tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho olisi noin 105 MW.

  • Kangaslamminvaara 15 tuulivoimalaa
  • Untamovaara 11 tuulivoimalaa
  • Kuusivaara-Mömmövaara 9 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE3, jossa tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho olisi noin 69 MW.

  • Kangaslamminvaara 11 tuulivoimalaa
  • Untamovaara 5 tuulivoimalaa
  • Kuusivaara-Mömmövaara 7 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE0, jossa tuulivoimaloita ei rakenneta ja alueet säilyvät muuttumattomina

Arviointiselostuksessa on vaikutusarvioinnin lähtötietoina käytetty tuulivoimalaa, jonka nimellisteho on  3 MW, voimalan napakorkeus on 120 metriä ja roottorin halkaisija 120 metriä. YVA-selostuksessa esitetyt mallinnukset ja vaikutusten arviointi on tehty edellä mainitun tuulivoimalamallin mukaan. Tuulipuistojen turbiinimallin valitsee lopulta investoija, joka jatkaa hankkeen kehitystä sen jälkeen, kun hankkeen YVA -menettely on päättynyt ja tarvittavat luvat on haettu.

Tuulivoimaloiden lisäksi rakennetaan uutta 20 kV:n keskijännitejohtoa 7 kilometriä Untamovaaralta pohjoiseen Isokero-Kursun liitäntäpisteeseen sekä sähköasemat Kangaslamminvaaralle ja Kuusivaara-Mömmövaaralle, joiden välityksellä tuulipuistot liitetään 110 kV verkkoon. Tuulipuistoalueella voimalat liittyvät sähköasemaan maakaapeleiden välityksellä, mutta Untamovaarassa maakaapelit liittyvät keskijännitejohtoon kytkinjakokaapin kautta. Maakaapelit kaivetaan maahan alueelle rakennettavien teiden linjauksille.

YVA-selostusvaiheen jälkeen tässä täydennyksessä tarkasteltavat uudet hankevaihtoehdot ovat muuttuneet siten, että Kangaslamminvaaran VE3 vaihtoehto koostuu 11 voimalasta. Untamovaaran VE3 koostuu 5 voimalasta, kun Untamovaaran alueen laajin vaihtoehto VE2 oli 11 voimalaa. Kuusivaaran vaihtoehdosta VE3 poistettiin kaksi voimalaa, jotka sijoittuvat alueen etelä- ja lounaisosiin.

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tarkastelusta on jäänyt pois Iso Severivaaran ja Tunturipalon hankealueet.

Tunturipalon hankealue jätettiin pois YVA-selostuksesta Fingrid Oyj:n selvityksen perusteella, jonka tuloksena Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verkkoon voidaan liittää ainoastaan noin 50 MW:n tehoa vastaava määrä tuulivoimaloita. Tämä perustuu valtakunnan siirtoverkon rajalliseen siirtokykyyn.

 

Julkaistu 16.2.2012 klo 10.11, päivitetty 18.6.2019 klo 13.38

Julkaisija: