Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuvaa Keliber Oy:n kemianlaitoshanketta. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Hankevastaava on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Keliber Oy on suomalainen litiummalmin (spodumeeni) louhintaan, rikastukseen ja litiumkarbonaatin tuotantoon erikoistunut kaivosyhtiö. Jalostettava malmi louhitaan yhtiön Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella sijaitsevilta louhoksilta vuosittain noin 600 000 tonnia. Louhittu malmi kuljetetaan yhtiön Kaustisen kunnan Kalaveden alueella sijaitsevalle rikastamolle rikastettavaksi. Rikastamolla muodostuva spodumeenirikaste on suunniteltu kuljetettavaksi Kokkolaan rakennettavalle kemianlaitokselle jatkojalostettavaksi.

Litiumkemiantehtaalla valmistettavan litiumkarbonaatin vuosittainen tuotantokapasiteetti on 24 000 tonnia. Litiumkarbonaatin valmistuksessa tarvittavasta spodumeenirikasteesta noin puolet (n. 120 000 t/a) tuotetaan Keliber Oy:n Kaustisen Kalaveden rikastamolla ja noin puolet (n. 120 000 t/a) hankitaan ulkomailta.

Hankkeen vaihtoehdot

Niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi tarkasteltavana on kolme varsinaista vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan prosessissa muodostuvan analsiimihiekan hyödyntämisen osalta. Analsiimihiekkaa arvioidaan muodostuvan noin 260 000 t/a.

  • Vaihtoehto 0: Kemiantehdas ei sijoitu Kokkolaan. Tehdas rakennetaan Kaustiselle Kalaveden alueelle.
  • Vaihtoehto 1: Kemiantehdas sijoittuu Kokkolaan KIP:n alueelle ja analsiimihiekka hyödynnetään Kokkolan Sataman satamarakenteissa.
  • Vaihtoehto 2: Kemiantehdas sijoittuu Kokkolaan KIP:n alueelle ja analsiimihiekka hyödynnetään KIP:n alueen kenttärakenteissa sekä Kokkolan Sataman satamarakenteissa.
  • Vaihtoehto 3: Kemiantehdas sijoittuu Kokkolaan KIP:n alueelle ja analsiimihiekka hyödynnetään satamarakenteissa, minkä lisäksi sitä kuljetetaaan muualle luvanvaraiseen hyödyntämis- tai vastaanottopaikkaan.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman täydennyksen paperiversio on 24.4. - 23.5.2018 luettavissa:

  • Kokkolan kaupungintalolla, Kauppatori 5, Kokkola
  • Kokkolan kaupunginkirjastossa, Isokatu 3, Kokkola

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään maanantaina 14.5.2018 klo 18 Ykspihlajan Toimitalolla osoitteessa Satamakatu 40, Kokkola. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelman täydennyksestä mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 23.5.2018 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Nyt jätettävien kannanottojen lisäksi litiumkemiantehdas hankkeen arviointiohjelmasta aikaisemmin annetut kannanotot otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa.

Julkaistu 9.1.2018 klo 14.46, päivitetty 29.5.2019 klo 10.42