Koppö Energia Oy, synteettisen metaanin valmistus, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania (LSNG = Liquid synthetic natural gas) lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea. Hiilidioksidi tuodaan Karhusaaren teollisuusalueelle ulkopuolelta, ja tuotettu metaani kuljetetaan hankealueelta ulos säiliöautoilla. Prosessissa tarvittava vesi sekä laitoksen jäähdytysvesi johdetaan merialueelta, jonne myös kierrätykseen kelpaamattomat jäähdytysvedet ja suolanpoistossa rejektinä syntyvä suolapitoinen vesi johdetaan. Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 55 000 tonnia vuodessa.

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Karhusaaren teollisuusalueelle, vanhan voimalaitoksen eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustaajamasta noin 2 km lounaaseen. Pinta-alaltaan hankealue on noin 37 hehtaaria.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Synteettisen vedyn ja metaanin valmistaminen; noin 27000 t/a vetyä, jolla tuotetaan 55 000 t/a synteettistä metaania.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 16.1.2023 klo 9.21, päivitetty 20.3.2023 klo 14.44