Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka

Hankkeen kuvaus

Envor Protech Oy suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasalueelle liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen sekä tankkausaseman ja valmistumisen jälkeen tulisi operoimaan kyseisen laitoksen toimintaa. Toiminta tulisi perustumaan Kotkamills Oy:n ja Envor Protech Oy:n väliseen pitkäaikaiseen palvelusopimukseen.

Laitoksen suunniteltu valmistumisaika on vuosi 2020, jonka jälkeen tuotantolaitos vastaanottaisi orgaanisesti hajoavia jäte- ja sivutuotejakeita Kotkamills Oy:n tehtaalta. Yrityksen tuotteet ovat kaasu, lämpö/höyry, hiilidioksidi sekä liikennepolttoaine, jota myydään niin tehdaskalustoa varten sekä muille yritys- ja yksityiskäyttäjille. Lisäksi tehdas tuottaa biokaasutuksen sivutuotteena syntyvästä orgaanisesta kiintoaineesta kiinteää polttoainetta, jota voidaan polttaa esim. hakekattiloissa ja teollisuuden rumpu-uuneissa sen hyvän lämpöarvon ansiosta (ligniini). Tavoitteena olisi hyödyntää kiinteä polttoaine tehdasalueella KPA-kattilassa ja/tai tehdasintegraatin ulkopuolella. Hankkeen teknologia perustuu Envor Protech Oy:n kehittämään selluteollisuuteen räätälöityyn biokaasuprosessiin, jota pilotointiin menestyksellä ensimmäistä kertaa Äänekosken Biotuotetehtaan yhteydessä. Kokemukset sellu- ja paperiteollisuuden jätevesilietteiden käsittelystä biokaasuteknologialla ovat olleet erinomaiset ja konseptista ollaan laajalti kiinnostuneita toimialan eri toimijoiden tahoilla. Biokaasuteknologian hyödyntäminen mahdollistaa nykyaikaisen, kiertotalouteen perustuvan energia- ja materiaalinhallinnan infrastruktuurin toteuttamisen sellutehdasympäristössä.

Biokaasulaitoksen toiminta perustuu mädätykseen. Prosessissa jätevesiliete mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biometaania, hiilidioksidia ja kiinteää polttoainetta. Laitoksen kaasuntuotto on noin 2,26 milj.m³/a jonka energiamäärä on 14 700 MWh laskettuna n. 11 315 tTS/a kapasiteetilla. Laitoksen käyttöaika on noin 8 760 tuntia/vuosi.

Mädätysprosessissa syntyvä hiilidioksidi erotetaan biokaasusta ja otetaan talteen. Hiilidioksidi voidaan hyödyntää Kotkamills Oy:n prosessissa tai kuljettaa varastokonteissa hyödynnettäväksi muualla.  Biokaasuprosessissa syntyvä mädätysjäännös kuivataan mekaanisesti/termisesti, ja siitä valmistetaan biopolttoainetta, joka hyödynnetään lähtökohtaisesti tehdasalueella. Biopolttoaineen energiamäärä on 35 450 MWh/a ja se korvaa osaltaan myös tehdasalueella käytettäviä fossiilisia polttoaineita (maakaasu).

Mädätysprosessin aikana kiinteässä muodossa oleva typpi muuttuu liukoiseeen muotoon ja poistuu rejektiveden mukana prosessista. Rejektivesi johdetaan takaisin Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolle, missä siinä oleva typpi korvaa suoraan jätevedenpuhdistusprosessissa käytettäviä kemikaaleja.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Hankkeella on yksi toteutusvaihtoehto (VE1), jossa tarkastellaan uuden biokaasulaitoksen rakentamista Kotkamills Oy:n tehdasalueelle.
  • Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapunut 5.7.2018 ja lausunto annettu 28.9.2018

Ympäristövaikutusten arviointiselostus saapunut 13.11.2018

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 28.11.2018 klo 17.30 Kotkamills Oy:n Jugend-talossa osoitteessa Gutzeitintie 1, Kotka.

Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 4.1.2019 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Perusteltu päätelmä

 

Julkaistu 19.7.2018 klo 11.18, päivitetty 1.7.2019 klo 8.26