Hyppää sisältöön

Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksen kehittäminen, Ilmajoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: 
Lakeuden Etappi Oy on 13 perustajakunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka toiminta-alueeseen kuuluu noin 133 700 asukasta. Etapin jätehuoltokeskus on aloittanut toimintansa vuonna 2004 ja sijaitsee Ilmajoen kunnan Röyskölän kylässä noin 5 km:n etäisyydellä Ilmajoen keskustasta itään. Se on alueen ainoa toiminnassa oleva jätteiden loppusijoitusalue. YVA-menettelyssä tarkasteltavat toiminnot sijoittuvat pääosin Etapin jätehuoltokeskuksen nykyiselle alueelle.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Etapin jätehuoltokeskuksen toimintoja siten, että alueen jätehuoltoa pystytään tulevaisuudessakin toteuttamaan tehokkaasti, haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan, jätteistä mahdollisimman suuri osa hyödynnetään joko materiaalina tai energiana ja kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyy lähinnä hyötykäyttöön soveltumattomia tuhkia ja kuonia.

Suunniteltujen kuntaliitosten myötä Etapin toiminta-alueen asukasmäärä tulee kasvamaan, mikä lisää alueella muodostuvia jätemääriä. Arvion mukaan kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden määrä nousee noin 70 000 tonniin vuodessa ennen jätteen energiahyötykäytön alkamista. Hankkeessa varaudutaan myös Pohjanmaan kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden yhteiseen jätteen energiahyödyntämishankkeeseen Mustasaaressa. Mikäli tämä voimalaitos toteutuu, Etapin alueelta aletaan siirtokuormata syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä laitokselle ja valmistaa kaupan ja teollisuuden jätteestä polttoainetta uudessa mekaanisessa käsittelylaitoksessa. Lisäksi Etapin jätehuoltokeskuksessa aletaan mahdollisesti käsitellä ja loppusijoittaa jätteenpoltossa muodostuvia pohjakuonia ja tuhkia noin 40 000 tonnia vuodessa. Suunnitelmissa on myös, että Etapin nykyisessä biokaasulaitoksessa voitaisiin tuottaa esimerkiksi liikennepolttoainetta ja käyttää viljeltyä biomateriaalia, jolloin laitoksen kapasiteetti olisi enimmillään noin 166 950 tonnia vuodessa.

Hankevaihtoehtoon sisältyvät toiminnot:

1. Jätteiden hyötykäyttöä edistävät toiminnot:

 • biokaasulaitoksen kapasiteetin nosto
 • biojätteen ja lietteiden kompostointi biokaasulaitoksen varajärjestelmänä
 • mädätetyn lietteen jatkojalostus
 • materiaalina hyödynnettävien jätteiden käsittelytoiminnot
 • uusi siirtokuormausasema syntypaikkalajitellulle yhdyskuntajätteelle ja jätepolttoaineelle
 • uusi jätteen mekaaninen käsittelylaitos
 • jätteenpolton kuonan ja muiden tuhkien hyötykäyttö

2. Energian tuotanto:

 • kaatopaikkakaasujen ja biokaasulaitoksen ylijäämäkaasun käsittely ja jatkojalostus

3. Loppusijoitus:

 • ongelmajätteiden uudet loppusijoitusalueet
 • jätteenpolton pohjakuonien sekä turpeen, öljyn ja kivihiilen   poltossa muodostuvien tuhkien loppusijoittaminen
 • kaatopaikalle loppusijoitettavan tavanomaisen jätteen määrän kasvu ennen polttolaitoksen käyttöönottoa
 • mädätetyn lietteen sijoittaminen kaatopaikalle biokaasulaitoksen varajärjestelmänä

4. Vesien käsittely:

 • paikallispuhdistamon rakentaminen

YVA-menettelyssä tarkasteltavan olevien uusien toimintojen rakentaminen ja käyttöönotto tapahtuisivat vaiheittain vuosien 2009 – 2015 välisenä aikana. Kaikkia edellä mainittuja toimintoja ei välttämättä toteuteta.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VE 0: Hanketta ei toteuteta ja jätehuoltokeskuksen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena. Nykyisen ympäristöluvan sallimat kehitystoimenpiteet toteutetaan tarpeen mukaan.

VE 1: Jätehuoltokeskuksen toimintaa kehitetään aloittamalla kokonaan uusia toimintoja ja laajentamalla vanhoja toimintoja.

Julkaistu 6.5.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.35