Hyppää sisältöön

Meri Turkis Oy, Liedeksen turkistuotantoalue, Halsua

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Halsuan kunnan Liedekseen perustetaan uusi turkistila-alue. Motiivi alueen perustamiselle on alueella nykyisin toiminnassa olevien turkistilojen sijainti pohjavesialueella ja näiden siirtäminen toisaalle pohjaveden suojelusyiden vuoksi. Hanke sijoittuu Kairinevan yleiskaavassa kotieläintalouden suuryksiköille varatulle alueelle. Suunnittelualueen koko on suoja-alueineen noin 50 hehtaaria josta eläintenpitorakenteille varattavaa aluetta noin 44 hehtaaria. Alueelle on tarkoitus sijoittaa perinteisiä vesitiivisalustaisia varjotaloja sekä turkiseläinhalleja. Muita alueelle vaiheittain sijoitettavia toimintoja ovat lähinnä tukitoiminnot kuten henkilökunnalle tarkoitetut sosiaalitilat, rehuvarastot, siemennys- ja nahoitustilat, tarvikevarastot, lannan välivarastointipaikka sekä alueella muodostuvien pintavesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyt.

Selvitettäviä vaihtoehtoja on kolme josta yksi on hankkeen toteuttamatta jättäminen:

  • VE 0 Hanketta ei toteuteta
  • VE 1 Alueelle sijoitetaan 6 000 kettu- ja 12 500 minkkisiitosnaarasta pentuineen
  • VE 2 Alueelle sijoitetaan 12 000 kettu- ja 25 000 minkkisiitosnaarasta pentuineen

Alueelle ei tulla perustamaan yhtä vaihtoehdoissa tarkasteltavaa turkiseläinten kasvatusyksikköä. Arviointimenettely on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi, koska kysymyksessä on uusi eläinten pitoon tarkoitettu alue, ja koska pohjavesialueelta pois siirrettävien yksiköiden yhteenlaskettu eläinmäärä ylittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn harkinnanvaraiselle soveltamiselle asetetun eläinyksikkörajan.

Kaikkien alueelle sijoittuvien toimintojen kohdalla noudatetaan normaalia ympäristölupa- ja rakennuslupamenettelyä ennen toiminnan aloittamista. Alueelle sijoitettavat eläintenpitorakenteet kuten varjotalot ja kasvatushallit edustavat tavanomaista yleisesti käytössä olevaa rakentamistapaa. Lannan osalta loppusijoitusvaihtoehtoja ovat toimittaminen peltoviljelyyn tai käsiteltäväksi kompostointilaitokseen. Lannan välivarastointia varten alueelle sijoitetaan lantavarastotilavuutta alueelle sijoittuvien turkiseläinten edellyttämä määrä. Alueen toiminnassa tarvittavien huolto- ja varastorakennusten määrä on riippuvainen alueelle sijoittuvien turkistilojen määrästä sekä näiden toiminnan laajuudesta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä sekä miten arviointimenettely tullaan järjestämään. Arviointiohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen kokoaa eri tahoilta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta oman lausuntonsa, jossa tarkastellaan arviointiselostusta koskevien YVA-asetuksen mukaisten sisällöllisten vaatimusten toteutumista. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen ympäristölupaviranomainen harkitsee alueelle sijoitettavien toimintojen ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä hankekohtaisesti. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto liitetään mahdollisiin ympäristölupa- tai muihin hankkeen toteuttamista edellyttäviin hakemuksiin.

Julkaistu 26.2.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.09