Murtomäki 2 tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva YIT Suomi Oy suunnittelee Pyhäjärvelle sijoittuvaa tuulivoimahanketta, joka muodostuu enintään 17 tuulivoimalasta. Hankealueen laajuus on noin 2700 hehtaaria. Arvioitavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Voimaloiden nimellisteho on 6–10 MW.

Tuulivoimapuistossa hankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuuli-voimapuiston ulkoinen sähkönsiirto suunnitellaan toteutettavaksi joko maakaapelilinjalla Elenia 110 kV voimajohtoon tai 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle.

Vaihtoehdot

Hankkeessa tullaan arvioimaan kahta varsinaista vaihtoehtoa, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä, vaihtoehtoa VE 0.

VE 1: Toteutetaan enintään 17 tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on enimmillään 180 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

VE 2: Toteutetaan enintään 14 tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on enimmillään 180 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

VE 0: Hanketta ei toteuteta. Murtomäen alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta.

Sähkönsiirto

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa käsitellään samassa YVA-menettelyssä päähankkeen liitännäishankkeena. Sähkönsiirron osalta hankkeessa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
SVE1: Rakennetaan kaava-alueen rajalta noin 1­2 km pitkä maakaapeli pohjoiseen Elenian 110 kV voimajohtoon. Alavaihtoehtoina (1a ja 1b) kaksi vaihtoehtoista sähköaseman sijaintia.
SVE2: Rakennetaan noin 25­30 km pituinen 110 tai 400 kV voimajohto Fingridin Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle. Voimajohdon rakentamiselle on kolme toteuttamisvaihtoehto (2a, 2b ja 2c).

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 13.12.2021.

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankkeesta vastaavan laatima YVA-suunnitelma, oli nähtävillä kuulemista varten 19.1 – 18.2.2022 Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

OAS-YVA-suunnitelma vaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Teams-kokouksena 20.1.2022 klo 18.00 – 19.30

Asukaskysely

Hankkeen asukaskysely on avoinna 8. – 31.8.2022. Lisätiedot kyselystä oheisessa tiedotteessa:
Tiedote Murtomäki 2 tuulivoimahankkeen asukaskyselystä

Julkaistu 8.8.2022 klo 0.00, päivitetty 27.7.2022 klo 13.29