Hyppää sisältöön

Murtotuulen tuulivoimapuisto, Posio

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky suunnittelee Posion Murtotunturin alueelle tuulivoimapuistoa, joka sijaitsee linnuntietä noin 30-35 kilometrin etäisyydellä Posion keskustasta. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan 34-51 tuulivoimalayksikköä, joiden todennäköisin yksikköteho on noin 2,4-3,0 MW:a, kokonaisteho yhteensä 81,6-153 MW ja vuosituotanto noin 340-508 GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen.

Hankealueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja. Tuulivoimapuistoalueen yleiskaavoitus on käynnistynyt ja tulee etenemään rinnakkain YVA-menettelyn kanssa. YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen liittyvä ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin yhdistettynä ja myös toinen tullaan mahdollisuuksien mukaan järjestämään yhdessä. Tuulivoimapuiston tekninen suunnittelu on edelleen meneillään. Rakentaminen jakaantuu todennäköisesti kahdelle vuodelle voimaloiden suuren lukumäärän vuoksi. Tuulivoimapuiston ensimmäisen vaiheen rakentamisen on alustavasti arvioitu alkavan vuonna 2013, jolloin tuulivoimapuiston ensimmäinen vaihe voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2014 ja toinen vaihe vuonna 2015. Toteutusaikataulu tarkentuu teknisen suunnittelun ja kaavoituksen edetessä.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä on tarkasteltu kolmea tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän ja voimaloiden sijaintien osalta, sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Kaikissa vaihtoehdoissa voimalat ovat 120-141 m korkeita ja roottorin halkaisija on 117-130 m. Sähkönsiirrossa tarkastellaan kuutta vaihtoehtoa, jotka muodostuvat alueen sisäisten voimajohtojen reittiyhdistelmistä.

Vaihtoehdossa 1 (VE1) alueelle rakennetaan 51 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 122,4-153 MW, tuotanto 508 GWh/a ja alueen pinta-ala 94 km2. Rakennettavaa tietä tulee alueelle kaikkiaan 22 km ja kunnostettavaa tietä kaikkiaan 15 km. Vaihtoehdon voimalat voidaan rakentaa tuotantokuntoon kahden vuoden aikana.

Vaihtoehdossa 2 (VE2) alueelle rakennetaan 51 tuulivoimalaa, joista ainoastaan 11 sijainti poikkeaa vaihtoehdon VE1 mukaisesta. Tuulivoimalat on sijoitettu vaihtoehdossa VE2 tiiviimmin kuin vaihtoehdossa VE1. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 122,4-153 MW, tuotanto 500 GWh/a ja alueen pinta-ala 94 km2. Rakennettavaa tietä tulee alueelle kaikkiaan 22 km ja kunnostettavaa tietä kaikkiaan 15 km. Vaihtoehdon voimalat voidaan rakentaa tuotantokuntoon kahden vuoden aikana.

Vaihtoehdossa 3 (VE3) alueelle rakennetaan 34 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 81,6 MW, tuotanto 340 GWh/a ja alueen pinta-ala 94 km2. Rakennettavaa tietä tulee alueelle kaikkiaan 12 km ja kunnostettavaa tietä kaikkiaan 16 km. Vaihtoehdon voimalat voidaan rakentaa tuotantokuntoon yhden - kahden vuoden aikana.

Nollavaihtoehtona (VE0) tarkasteltiin tuulipuistohankkeen toteuttamatta jättämistä. Siinä tapauksessa toiminta jatkuu yhteismetsän metsänhoitosuunnitelman mukaisena.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

Voimalat liitetään huoltoteiden yhteyteen rakennettavilla 20 kV maakaapeleilla kahteen alueelle tulevaan 110/20 kV sähköasemaan, joista sähkö siirretään 110 kV voimajohdoilla hankealueen läpäisevän Fortum Sähkönsiirto Oy:n 110 kV voimajohdon viereen rakennettavaan kytkinlaitokseen.YVA-menettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoisia johtolinjoja sähköasemilta kytkinlaitokselle. Uudet 110 kV johdot sähköasemilta kytkinlaitokselle rakennetaan tavallisina 110 kV avojohtoina. Sähkön siirtämiseksi kahdelta sähköasemalta kytkinlaitokselle 110 kV voimajohdon kautta on tarkasteltu useampaa reittivaihtoehtoa.

Julkaistu 10.5.2013 klo 9.38, päivitetty 8.12.2015 klo 13.24

Julkaisija: