Hyppää sisältöön

Mustankorkea Oy:n uusi jätteenkäsittelykeskus, Jyväskylä

Hankkeen kuvaus

Jyvässeudun kunnat ovat siirtäneet jätelain mukaiset jätteiden käsittelyyn liittyvät tehtävät Mustankorkea Oy:lle vuodesta 1998. Mustankorkea Oy on näin se organisaatio, joka kehittää Jyvässeudulla sijaitsevan jätteiden käsittelykeskuksen toimintoja siten, että se voi vastata jätelain ja asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten ja päätösten mukaisiin vaatimuksiin.

Yhtiön tehtävä on huolehtia osakaskuntien alueelta syntyvien bio-, kuiva- ja kaatopaikkajätteiden vastaanotosta, jalostamisesta, jalostuksessa syntyvien tuotteiden markkinoinnista, kaatopaikkojen ylläpidosta, hoidosta ja osaltaan edistää jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä osakaskuntien alueella.

Yhtiö voi ottaa käsiteltäväksi jätteitä myös muiden kuin osakaskuntien alueelta. Jyväskylän seudun jätteiden käsittelyn keskittäminen yhteen käsittelykeskukseen on useissa selvityksissä osoittautunut niin taloudellisesti kuin ympäristönsuojelullisesti parhaaksi vaihtoehdoksi Jyvässeudun kuntien ja niiden jätteiden tuottajien kannalta. Keskittämällä jätteiden käsittely voidaan kustannukset käsiteltävää yksikköä kohti pitää kohtuullisella tasolla. Samalla muodostuvat ympäristöhaitat voidaan hallita paremmin, ja näin voidaan toteuttaa asianmukainen jätteiden käsittely ennen jätteen toimittamista hyötykäyttöön ja jätteen loppusijoitus.

Jyväskylän seudun jätteenkäsittely on seutukaavassa varauduttu keskittämään nykyiselle, vuonna 1963 perustetulle Mustankorkealle. Mustankorkean käsittelyaluetta ympäröivien maankäyttötarpeiden kehittämiseen ja käyttöönottoon on suuria paineita.

Uusia aluevarauksia on syytä valmistella pidemmän aikavälin tarpeisiin hyvissä ajoin sillä alueiden käyttöönotto on pitkällinen prosessi. Jollain aikajänteellä Mustankorkean alueella tapahtuva jätteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot on siirrettävä toisaalle.

Vuonna 2007 kaikilta jätteen loppusijoitusalueilta edellytetään tiivistä pohjarakennetta, mitä nykyinen läjitysalue Mustankorkealla ei täytä. Tällöin otetaan käyttöön uusia loppusijoitusalue toisaalla tai Mustankorkean louhosalueelle sijoittuva laajennusalue. Tämän jälkeen Mustankorkealla ei enää loppusijoitukseen soveltuvaa täyttötilavuutta ole. Muiden toimintojen osalta mm. kompostoinnin  käyttöaika on tehtyjen investointien taloudellinen käyttöikä. Tämä kaikki edellyttää valmistelevia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat toiminnan siirtämisen uudelle alueelle, kun siihen on tarvetta.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista suunnitteluun ja päätöksentekoon. Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointiprosessi tuottaa päätösaineistoa, jolla vaihtoehtoisia alueita voidaan arvioida ja lisäksi aineistoa, jota tarvitaan ympäristöluvan hakemiseen.

Hankkeen vaihtoehdot:

Laitoksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat 

  • Laukaan Mörkökorpi
  • Petäjäveden Vahtivuori ja
  • Jyväskylän maalaiskunnan Seivässuo.

Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa toimintojen jatkamiseksi Mustankorkealla laajennusalueineen  uuden ympäristöluvan  (10.6.2005) mukaisesti.

Julkaistu 19.8.2006 klo 10.00, päivitetty 4.6.2019 klo 10.22