Hyppää sisältöön

Palkisvaara-Kannusvaaran tuulivoimapuisto, Sodankylä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Sodankylän kunnassa sijaitsevalle Kelujärvelle, Palkisvaaran ja Kannusvaaran alueille, noin 18 kilometriä Sodankylän kuntataajamasta itään. Tuulivoimapuistoalue sijaitsee Sodankylän ja Savukosken välisen tien nro 967 eteläpuolella sekä Sodankylän ja Kemijärven välisen tien nro E63 koillispuolella. Hankealue eli alue, jonka sisälle tuulivoimalat sijoittuisivat, on enimmillään noin 8 km pitkä ja noin 3 km leveä. Kyseinen alue on pinta-alaltaan noin 70 km2. Koko hankealueen pinta-ala on noin 64 km2, sisältäen myös voimajohdon suunnittelualueen. Hankealue sijoittuu suurimmaksi osaksi yksityisten maanomistajien kiinteistöille mutta osittain myös valtion omistamalle ja Metsähallituksen hallinnoimalle kiinteistöille.

Alustavien suunnitelmien mukaan hankealueelle rakennettaisiin maksimissaan 34 tuulivoimalaitosta, joiden yksikkötehot olisivat 2,4 – 4,5 megawattia (MW). Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 81,6 – 153 MW. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niiden perustuksista, voimaloiden välisistä liittymäteistä, sähköasemasta sekä sähköverkkoon liittymisen mahdollistavasta voimajohdosta.

Yksittäinen tuulivoimalaitos muodostuu perustuksen päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. Suunnitelmien mukaan Palkisvaara–Kannusvaaralla laitokset tulevat olemaan vaaka-akselivoimaloita. Voimaloissa on putkirakenteinen standarditerästorni tai hybridi betoniterästorni, jonka perustukset ovat betonia. Yksittäinen tuulivoimalaitos koostuisi noin 91 – 119 metriä korkeasta (Vaihtoehto VE1) tai 142 metriä (Vaihtoehto VE2) korkeasta tornista sekä turbiinista, jonka halkaisija olisi 100 – 117 metriä (Vaihtoehto VE1) tai 128 metriä (Vaihtoehto VE2). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi siten 149,5 – 180 metriä (Vaihtoehto VE1) tai 206 metriä (Vaihtoehto VE2).

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä korkeintaan 34 kappaletta, joista Palkisvaaraan sijoittuu korkeintaan 22 kpl ja Kannusvaaraan korkeintaan 12 kpl. Voimaloiden yksikköteho on 2,4 – 3,3 MW ja tuulipuiston kokonaisteho 81,6 – 112,2 MW.

Vaihtoehto VE2: Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä korkeintaan 34 kpl, joista Palkisvaaraan sijoittuu korkeintaan 22 kpl ja Kannusvaaraan korkeintaan 12 kpl. Voimaloiden yksikköteho on 4,5 MW ja tuulipuiston kokonaisteho 153 MW.

Lisäksi tarkastellaan kahta voimajohdon reittivaihtoehtoa sähkön siirtämiseksi tuulivoimapuistosta sähköverkkoon:

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Vaihtoehto SVE1: Suora liityntä hankealueen itäpuolella olemassa olevaan 220 kV:n voimajohtoon, liittyminen maakaapelilla suunnitteilla olevaan Nuolivaaran sähköasemaan.

SVE2: Uuden 220 kV voimajohdon rakentaminen tuulivoimapuiston sähköasemalta Palkisvaaran eteläpuolitse, liittyen Nuolivaaran eteläpuolella olemassa olevan 220 kV:n johdon rinnalle ja edelleen Kokkosnivan sähköasemalle. Reitti myötäilee olemassa olevan voimajohdon johtokäytävää, sijoittuen sen länsipuolelle. SVE2a:n mukainen voimajohto kulkee 4,7 km matkalla Sodankylän kunnan alueella, 2,7 km matkalla Savukosken kunnan alueella ja 22,2 km matkalla Pelkosenniemen kunnan alueella.

Hankkeesta vastaa Tuulikolmio Oy, joka kuuluu Enersis / Infraventus Group konserniin. Enersis / Infraventus Group on kehittänyt ja operoi maailmanlaajuisesti yli 1100 MW tuulivoimakapasiteettia. Tuulikolmio Oy:n toimintaperiaatteena on kehittää itse projektinsa sekä omistaa ja operoida tuulivoimapuistoja paikallisten tytäryhtiöiden kautta. Tuulikolmio Oy on perustanut Palkisvaara–Kannusvaaran tuulivoimapuistolle paikallisyhtiön (Kaamostuuli Oy), joka vastaa tuulivoimapuiston operoinnista.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan suunnitellun hankkeen mahdollisia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Julkaistu 21.5.2013 klo 0.00, päivitetty 8.12.2015 klo 13.22

Julkaisija: