Piipsannevan tuulivoimahanke, Haapavesi

Hankkeen kuvaus

Hankkeen YVA-selostusta on täydennetty sähkönsiirron osalta perustellun päätelmän jälkeen.

Hankkeen kuvaus perustellun päätelmän jälkeisessä YVA-selostuksen täydennyksessä

Piipsan Tuulivoima Oy (Puhuri Oy:n tytäryhtiö) suunnittelee uuden Piipsanneva-Tuulikaarto 400 kV:n voimajohdon rakentamista Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen sähkönsiirron tarpeisiin. Voimajohto sijoittuisi Haapaveden kaupungin sekä Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien alueille.

Hankealueilla tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon hankealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid Oyj:n 400 kV Metsälinja -voimajohdon kautta. Metsälinjan varteen rakennetaan uusi sähköasema, Pihtineva.

Tuulikaarron alueelle rakennetaan kaksi muuntoasemaa, joilta sähkö siirretään 400 kilovoltin voimajohdoilla Piipsannevan sähköasemalle ja sieltä edelleen hankkeiden yhteisellä 400 kV voimajohdolla edellä mainitulle sähköasemalle. Voimajohtoreittien pituus Tuulikaarron hankealueelta Piipsannevan sähköasemalle on noin 10,7 kilometriä ja Piipsannevan ja Tuulikaarron yhteisen voimajohdon pituus on noin 13,8 kilometriä. Voimajohtoaukean leveys on noin 42 metriä. Puhurin uuden voimajohdon rakentamisen arvioidaan sijoittuvan vuosille 2023–2024.

Piipsannevan tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa, josta yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä 4.11.2020, arvioitiin 3 x 110 kV voimajohdon vaikutuksia. Voimajohto 3 x 110 kV olisi sijoittunut Kytökylän osayleiskaavan alueella lähelle asutusta ja kaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen yli. Nyt arvioitavana oleva 400 kV voimajohtoreitti sijoittuu Kytökylän kaava-alueen ulkopuolelle.

Vaihtoehdot

Nollavaihtoehto VE0
Voimajohtoa ei rakenneta.

Vaihtoehto VE1
Rakennetaan 400 kV:n voimajohtoreitti Tuulikaarron tuulivoimapuiston alueelta Piipsannevan tuulivoimapuistoon ja sieltä valtakunnanverkkoon Fingridin 400 kV voimajohdon varteen rakennettavan sähköaseman kautta. Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen alueille rakennetaan kaksi muuntoasemaa kummallekin.

Hankkeen kuvaus YVA-ohjelma- ja YVA-selostusvaiheessa

Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta. Arvioinnissa tarkastellaan alustavasti myös aurinkoenergiatuotannon sijoittamista alueelle. Suunnitellut voimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 4-8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Sähkönsiirto hankealueelta valtakunnanverkkoon on tarkoitus järjestää hankealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid OYj:n Haapavesi-Pyhäkoski 220 kV (tulevaisuudessa Metsälinja 400 kV ja 110 kV) voimajohdon kautta tai vaihtoehtoisesti hankealuetta sivuavan Fingrid Oyj:n Petäjävesi-Nuojua 220 kV (tulevaisuudessa 110 kV) voimajohdon kautta. Sähkönsiirron suunnittelussa varaudutaan myös mahdollisesti tulevaisuudessa rakentuvaan aurinkovoimatuotantoon.

Teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantolaitokset koostuvat yhteen kytketyistä aurinkopaneeliryhmistä, inverttereistä sekä jakelumuuntajista. Yhteen aurinkopaneeliryhmään voidaan liittää noin 2800 yksittäistä aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu teho on 1 MW. Yli 10 MW tuotantolaitos tarvitsee lisäksi muuntoaseman. Aurinkopaneelit asennetaan maahan paalujen, tukipilareiden tai jalustojen päälle.

Vaihtoehdot

Nollavaihtoehto VE0
Tuulivoima- tai aurinkovoimahanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1VE1
Alueelle rakennettaisiin enintään 50 tuulivoimalaa.

Vaihtoehto 2 VE2
Alueelle rakennettaisiin 41 voimalaa.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 26.3.2019 Kanteleen Voiman toimitilassa (Turvetie 112, Haapavesi) klo 17.30. Kahvitarjoilu klo 17.00. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12.4.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Arviointiselostus

24.8.2020 saatu lisäaineisto

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin maanantaina 10.8.2020 klo 18.00 verkkolähetyksenä.  Asiasta olivat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Tilaisuudessa esiteltiin myös hankkeen kaavoitusta.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä viimeistään 30.10.2020. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, tulee nähtäville tälle sivulle (päättynyt hanke).

Arviointiselostuksen täydentäminen

Arviointiselostus on saapunut ELY-keskukseen 26.10.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat paperiversioina nähtävillä 21.12.–20.2.2023:

Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1
Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B
Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila
Piippolan kirjasto, Keskustie 11, Piippola
Kärsämäen kunnantalo ja kirjasto, Haapajärventie 1
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 17.1.2023 Kanteleen Voiman voimalaitoksen ruokalassa, (Turvetie 112, Haapavesi) klo 17.00. Kahvitarjoilu klo 16.30. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Piipsan tuulivoima Oy/Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.
Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä, liity tilaisuuteen napsauttamalla tästä.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 20.2.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä kahden kuukauden kuluessa nähtävilläolo ajan päättymisestä. Päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva.

Julkaistu 20.12.2022 klo 15.40, päivitetty 9.1.2023 klo 12.24