Hyppää sisältöön

Rudus Oy:n kiviaineksen, betonin ja asfaltin kierrätysalueet Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvellä

Arvioitavat hankkeet ja niiden vaihtoehdot

Rudus Oy:n tarkoitus on perustaa kolme erillistä hanketta, joissa jokaisessa on kiviaineksen vastaanottoa, välivarastointia, murskausta ja tuotteiden toimitusta. Käsiteltävä kiviaines on ylijäämälouhetta, ylijäämäbetonia, purkubetonia, purkutiiltä ja purkuasfalttia, jotka käsitellään uusiokäyttötarkoituksiin.

Hankkeet sijaitsevat Tampereen Sorilassa (hanke 1) , Nokian Kankaantakana (hanke 2) ja Ylöjärven Takamaalla (hanke 3). Hankkeet eivät ole toistensa vaihtoehtoja.

Hankkeiden 1–3  vaihtoehto 1: Kaikilla kolmella hankealueella on tarkoitus käsitellä ylijäämälouhetta 150 000 - 500 000 tonnia vuosittain. Kierrätysbetonia varaudutaan käsittelemään kullakin hankealueella 80 000 -120 000 tonnia, kierrätystiiltä 10 000 – 20 000 tonnia ja kierrätysasfalttia 20 000 – 40 000 tonnia vuosittain.

Ylijäämälouheen käsittely ja varastointi: Ylijäämälouhetta kuljetetaan toiminta-alueelle muualta.  Louhetta varastoidaan toiminta-alueella tai syötetään suoraan murskaimeen.

  Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja varastointi: Lajiteltu
betoni-, tiili- ja asfalttijäte kuljetetaan alueelle, jossa jätemateriaalit varastoidaan vastaanottotarkastuksen jälkeen. Jätemateriaalia murskataan siirrettävällä murskauslaitoksella.

Toiminta-ajat: Materiaalien vastaanottotoiminta on ympärivuotista. Ylijäämälouheen murskausta on 8-12 kuukautena vuodessa. Betonia, tiiltä ja asfalttia murskataan 1-3 kertaa vuodessa, 1-6 kuukautta kerrallaan. Murskauslaitokset toimivat maanantaista perjantaihin klo 6-22. Murskeiden kuljetuksia on kuorma-autoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä ympäri vuoden, pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 6-22, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Kierrätysasfalttia murskataan yleensä talvella ja keväällä. 

Hankkeiden 1-3 vaihtoehdot 0, hanketta ei toteuteta:  Hankkeen toteuttamatta jättäminen arvioitavassa sijaintipaikassa tarkoittaa nykyisten maa-ainesotto- ja ympäristölupien mukaisen toiminnan jatkamista ja loppuunsaattamista kyseisellä alueella.

Hanke 1, vaihtoehto 1 Tampereen Sorilassa sijaitsee noin 12 kilometriä Tampereen keskustasta koilliseen. Alueelle liikennöidään valtatieltä 9 Kaitavedentien (mt 338) ja Pulesjärventien (mt 14197) kautta Kintulammentielle. Hankealueen lähellä sijaitsee Kintulammen retkeilyalue.

Hanke 1, vaihtoehto 0.  Nykyinen kalliokiviaineksen otto alueelta ja sen murskaus sekä betonin ja tiilen murskaus jatkuu.  

Hanke 2, vaihtoehto 1 Nokian Kankaantaka sijaitsee Tampere-Pori valtatien (vt 11) pohjoispuolella noin 80 metrin etäisyydellä tiestä. Liikenne hankealueelle johdetaan Porintieltä (vt 11) suoraan louhosalueelle. Hankealueen lähellä sijaitsee mm. Koukkujärvi ja Kaakkurijärvien Natura-alue. 

Hanke 2, vaihtoehto 0.  Nykyinen kalliokiviaineksen otto alueelta ja sen murskaus jatkuu. 

Hanke 3, vaihtoehto 1 Ylöjärven Takamaalla  sijaitsee kantatie 65 varrella Viljakkalantien eteläpuolella. Liikennöinti tapahtuu Uuden Kuruntien liittymästä (kt 65).

Hanke 3, vaihtoehto 0.  Nykyinen kalliokiviaineksen otto alueelta ja sen murskaus jatkuu. 

Arviointiselostus

YVA-selostuksessa arvioitu hanke: Rudus Oy:n kiviaineksen kierrätysalue Nokialla.

YVA-menettelyn aiemmassa eli ohjelmavaiheessa Nokian hanke oli yksi kolmesta Rudus Oy:n hankkeesta (hanke 2). Nyt vireillä oleva YVA-menettelyn selostusvaihe koskee vain Nokian hanketta. Arvioinnissa ei siten tarkasteltu Tampereen Sorilan ja Ylöjärven Takamaan kohdealueita.

Hankeen arviointiohjelmaan nähden Nokian hanke on YVA-selostusvaiheessa muuttunut siten, että hankkeesta ja sen vaikutusten arvioinnista on jätetty pois betonin, asfaltin ja tiilen käsittely.

YVA-selostus on yleisön nähtävillä 14.3.- 12.5.2011 välisen ajan. 

Nokia: nähtävillä kaupungintalo, Harjukatu 23 sekä luettavissa: Nokianpääkirjasto, Härkitie 6 sekä kirjastoauto; Tampere: nähtävillä Palvelupiste Frenckell; luettavissa kirjastoissa: kaupunginkirjasto Metso, Pirkankatu 2; Lamminpää, Ylöjärventie 55; Tesoma, Kohmankaari 9; Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38 sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Internet-sivulla www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/yva

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta tulee nähtäville kesäkuussa 2011 edellä mainittuihin paikkoihin sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Internet-sivulle.

YVA-selostuksesta on kaikille avoin yleisötilaisuus Nokialla Kankaantaan koululla torstaina 24.3.2011 klo 18–20, osoitteessa Ilkantie 6, Nokia.

YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 12.5.2011 mennessä osoitteella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: Rudus_Kankaantaka_Selostuslausunto_23062011.pdf ( 290 kB)

 

Hankkeen vaihtoehdot

VE0 vaihtoehtona on nykyisten lupien mukaisen louhinta- ja murskaustoiminnan jatkaminen vuoteen 2017 asti. Alue on kooltaan 14 hehtaaria, vuosittainen keskimääräinen kalliomurskeen tuotanto on 350 000 tonnia, päivittäinen tuotanto 2 500-5 000 tonnia. Kallion louhintaa, rikotusta ja räjäytystöitä saa suorittaa 1.9.–15.4. arkipäivisin klo 8-16. Kiven murskausta saa suorittaa 1.9.–30.4. arkipäivisin klo 7-21. Kuormaukset ja kuljetukset tapahtuvat klo 6-22 välisenä aikana. 0-vaihtoehdossa louhinta- ja murskaustoiminnat eivät ole sallittuja kesäaikaan.

VE0+ vaihtoehtona on nykyisten lupien mukainen kiviaineksen otto- ja murskaustoiminta vuoteen 2017 asti. Toiminta laajenee ympärivuotiseksi eli toimitaan myös kesäaikana.

VE1 vaihtoehtona on nykyisen luvan mukainen kiviaineksen otto- ja murskaustoiminta ja lisäksi uutena toimintana samanaikaisesti ylijäämälouheen vastaanotto- ja käsittelytoiminta. Ylijäämälouheen murskaus ja rikotus tapahtuu 1.9.–15.4. välisenä aikana. Käsiteltävän ylijäämälouheen määrä on keskimäärin 150 000 tonnia ja enimmillään
500 000 tonnia vuodessa.

VE1+ vaihtoehtona on nykyisten lupien mukainen kiviaineksen otto- ja murskaustoiminta ja lisäksi uutena toimintana samanaikaisesti ylijäämälouheen vastaanotto- ja käsittelytoiminta. Käsiteltävän ylijäämälouheen määrä on keskimäärin 150 000 tonnia ja enimmillään 500 000 tonnia vuodessa. Toiminta laajenee ympärivuotiseksi eli toimitaan myös kesäaikana.

Lisäksi hankkeessa on tutkittu onko mahdollista jatkaa toimintaa vuoden 2017 jälkeen, jolloin nykyiset olemassa olevat maa-aines- ja ympäristöluvat päättyvät. 

Hankealueelta on oma liittymä vt11:lle (Porintie). Raskasta liikennettä on arviolta enintään 200 ajoneuvoa (VE0) ja 300 ajoneuvoa (VT1) vuorokaudessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 18.3.2009 klo 1.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.46

Julkaisija: