Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetin nostaminen (Varkaus)

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

 

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Hankekuvaus

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehdas koostuu pakkauskartonkitehtaasta ja puutuotealueen sahasta, LVL-tehtaasta (viilupuukomponentti) sekä höyläämöstä. Pakkauskartonkitehtaaseen kuuluvat puunkäsittelylaitos, sellutehdas, kierrätyskuitulaitos ja yksi kartonkikone. Pakkauskartonkitehdas vastaa koko tehdasalueen energiantuotannosta, ympäristö- ja turvallisuuspalveluista sekä tehtaan sisäisistä kuljetuksista. Tehdas on käynnistänyt Varkaus 500 -nimisen hankkeen, jonka pääasiallisina tavoitteina on optimoida tehtaan kuitutase, lisätä kierrätyskuidun käyttöä pakkauskartonkitehtaan tuotannossa sekä nostaa paperikone 3:n ja sellun kuivauskoneen tuotantotehokkuutta ja -kapasiteettia.

YVA-menettelyssä arvioitavan muutoshankkeen keskeisimmät tekniset muutokset kohdistuvat kierrätyskuitulaitokseen. Lisäksi tehdään pieniä teknisiä ja toiminnallisia muutoksia kartonkituotantolinjalla ja selluntuotannossa. Kierrätyskuitulaitoksen tuotantokapasiteettia kasvatetaan nykyisestä, voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta maksimista, 165 000 tonnia vastaanotettua jätettä vastaanottokosteudessa (vastaa kuivana 150 000 tonnia) tasolle 260 000 tonnia vuodessa vastaanottokosteudessa. Tällä mahdollistetaan kartonkikoneella valmistettavan kraftlainerin kierrätyskuituosuuden nosto. Muutokset toteutetaan tehostamalla olemassa olevaa prosessia ja lisäämällä kuidunkäsittelylaitteiston kapasiteettia. Vastaanotettavaa kierrätyskuituraaka-ainetta varten rakennetaan uutta hallitilaa kierrätyskuitulaitoksen yhteyteen. Samaa hallitilaa voidaan hyödyntää myös polttoaineeksi syntyvän muovi-alumiinirejektin varastoimiseksi.

Kartonkitehtaalla parannetaan valkopintaisen (White Top) kartongin tuotantotehokkuutta. Valkaistun ostosellun liettokapasiteettia kasvatetaan uudella pulpperointiasemalla. Kartonkikoneen lajinvaihtoa, ruskeapintaisesta valkopintaiseen ja päinvastoin, nopeutetaan uuden sekoitus- ja annostelujärjestelmän avulla. Kartongin kokonaistuotantomäärä kasvaa 400 000 tonnista 420 000 tonniin vuodessa. Valkopintaisen kartongin tuotanto on tähän asti rajoittanut sellutehtaan tuotantovauhtia, koska sellutehtaalla valmistetun ruskean sellumassan osuus tuotteessa on pienempi. Suunnitelluissa muutoksissa sellutehtaan kuivauskone otetaan täyteen käyttöön, jotta White Top -kartonkilaadun ajon aikana selluntuotantoa voidaan ohjata enemmän kuivatuskoneelle kuivattavaksi. Kuivatuskoneen käyttö mahdollistaa sellutehtaan tehokkaan ja tasaisen käynnin kartonkikoneen lajinvaihdoista riippumatta.

Edellä kuvatun muutoshankkeen lisäksi tehdas on jo aiemmin uusinut sellutehtaalla laitteistoa ja parantanut soodakattilan vesikiertoja poistaakseen tuotantoa rajoittavia pullonkauloja. Lisäksi vuonna 2022 kuitulinjalle on tulossa uusi kuidutin. Muutosten myötä sellun tuotantokapasiteetti voidaan nostaa 310 000 tonnista 340 000 tonniin vuodessa. Sahan ja LVL-tehtaan toimintaan ei esitetä muutoksia.

YVA-menettelyssä tarkastellaan vain yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa toiminta jatkuisi nykyisen ympäristöluvan mukaisena ilman edellä kuvailtuja muutoksia:

VE0: Toiminta jatkuu ympäristöluvassa kuvatuilla tuotantotasoilla.

VE1: Hanke toteutetaan edellä kuvatun hankesuunnitelman mukaisesti.

Julkaistu 12.1.2022 klo 9.02, päivitetty 27.7.2022 klo 9.49