Hyppää sisältöön

UPM-Kymmene Oyj:n teollisuuskaatopaikka, Valkeakoski

Hankkeen kuvaus:

UPM-Kymmene Oyj:n omistama Kalattomanlahden teollisuuskaatopaikka jää pois käytöstä 1.11.2007 mennessä ja uusi teollisuuskaatopaikka otetaan käyttöön alustavan aikataulun mukaan vuonna 2007. Jätteitä tullaan vastaanottamaan UPM-Kymmene Oyj:n yksiköiltä sekä muilta lähialueen teollisuusyrityksiltä. Pääosa jätteestä syntyy Tervasaaren tehtaalta. Muita jätteentuottajia ovat mm. Walki Visa Oy ja Metso Paper Oy.

Tervasaaren voimalaitoksen lento- ja pohjatuhka (15 500 t/a) sekä valmistusprosesseissa syntyvät kalkkihiekka, meesa ja viherlipeäsakka (yht. 7 800 t/a) ja siivousjäte (1 200 t/a) tulevat muodostamaan noin 44 % uudelle kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä. Lisäksi kaatopaikalle sijoitetaan 12 000 t/a erilaisten rakennus- ja korjaushankkeiden yhteydessä syntyvää rakennus- ja purkujätettä sekä maa- ja kiviaineksia (sis. myös pilaantuneita maita). Kalattomanlahden kaatopaikalla sijaitsevan saostusaltaan kiintoainetta tullaan toimittamaan kaatopaikalle arviolta 500 t/a ja valuhiekkoja 2 500 t/a. Muun jätteen (sisältää mm. polttokelvotonta alumiinipaperi-, paperi- ja verkkojätettä sekä puutarhajätettä) määräksi on arvioitu 16 000 t/a.

Kaatopaikan kapasiteetti mitoitetaan useiksi kymmeniksi vuosiksi. Jätteiden kokonaismääräksi vuositasolla on arvioitu 53 000 t. Merkittävä muutos jätemäärässä tapahtuu, jos Tervasaaren tehdasalueelle rakennetaan kiinteän polttoaineen kattila. Tällöin lento- ja pohjatuhkan määrä kasvaa ja kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä tulee olemaan noin 69 000 t/a. Kaatopaikkatoimintojen tilantarve 20 vuoden ajalle on 15,5 ha ja kokonaisjätemääräksi on arvioitu 840 000 t.

Arvioitavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 Uutta kaatopaikkaa ei rakenneta vaan jätteet sijoitetaan jollekin olemassa olevalle kaatopaikalle, joista lähimpänä sijaitsevat Tarastenjärven kaatopaikka Tampereella tai Karanojan kaatopaikka Hämeenlinnassa.

VE 1 Kaatopaikka sijoitetaan Valkeakoskelle maantie nro 130:n länsipuolelle Tikinmaan muuntokentästä länteen. Sijoitusalueelle rakennetaan tieyhteys maantie nro 130:ltä.

VE 2 Kaatopaikka sijoitetaan Valkeakoskelle Kivimäkeen Korentinjärven itäpuolelle. Kulku alueelle järjestään maantie nro 130:ltä.

Julkaistu 3.10.2003 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 15.20

Julkaisija: