Hyppää sisältöön

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus, Kiiminki

Hankkeen kuvaus

Niska & Nyyssönen Oy:n ja Oulun Jätehuollon tulevan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen tavoitteena on turvata pilaantuneiden maamassojen vastaanotto- ja käsittelymahdollisuudet sekä asianmukainen käsittely Oulun seudulla. Käsittelykeskus sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Kiimingin keskustaajamasta, Välimaan suljetulla kaatopaikka-alueella.

Alueella suunnitellaan käsiteltäväksi pilaantuneita maamassoja: ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla muodostuvien maamassojen käsittely ja loppusijoitus 50 000 t/a. Lisäksi Pateniemen alueen kunnostuksessa syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maamassojen (noin 460 000 m3ktr) käsittely ja loppusijoitus sekä varautuminen lievästi pilaantuneiden maiden loppusijoitukseen (510 000 m3ktr) sekä jätteenpolttolaitoksen lentotuhkaa 7 500 – 8 500 t/a.

Laitoksen toimintoja ovat vastaanotettavien massojen vastaanotto ja laadun varmistus, maa-ainesten välivarastointi ja esikäsittely, massojen käsittely stabiloimalla, termisellä käsittelyssä ja loppusijoittamalla sekä tuhkien käsittely ja loppusijoitus.

Alueelle rakennetaan käsittelykentät, loppusijoitusalueet ja vesien käsittelyjärjestelmä. Loppusijoitusalueet rakennetaan vastaamaan ongelmajätteen kaatopaikoille edellytettyä rakennetta.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • VE 0: Välimaalle ei sijoiteta pilaantuneiden maiden käsittelykeskusta.
  • VE 1: Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus.
  • VE 2: Vuosittain syntyvien voimakkaasti pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat ja jätteenpolttolaitoksen tuhkien loppusijoitus sekä kertaluonteinen, suuren kunnostuskohteen pilaantuneiden maiden käsittely ja loppusijoitus.

Vaihtoehdossa 0 Välimaalle otetaan vastaan välivarastoitavaksi, käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi pilaantuneita maamassoja enintään kahtena vuotena, jonka jälkeen pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnat alueella päättyvät. Alueella voidaan välivarastoida myöhempää käsittelyä varten koko toiminta-aikana enintään 50 000 t (siitä ongelmajätettä enintään 5000 t). Stabiloituja massoja käytetään kenttärakenteen tekemiseen (enintään 20 000 t/a).

Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet, jonka jälkeen aluetta ei käytetä jätehuoltoalueena.

Vaihtoehdossa 1 Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, raja-arvon ylittäviä maita Oulun seudulta 50 000 tonnia vuodessa. Käsittely tapahtuu stabiloimalla tai termisesti. Stabiloituja massoja käytetään käsittelykenttien pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa.

Alueelle perustetaan loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain 8 500 tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Lakkautetulla, esipeitetyllä yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdään kaatopaikkamääräysten mukaiset loppukunnostustoimenpiteet.

Vaihtoehdossa 2 Välimaalle otetaan vastaan ja välivarastoidaan käsiteltäväksi voimakkaasti pilaantuneita, raja-arvon ylittäviä maita Oulun seudulta 50 000 tonnia vuodessa sekä Pateniemen kunnostuksesta tai vastaavasta hankkeesta kertaluonteisesti noin 1,5 milj. tonnia. Käsittely tapahtuu stabiloimalla, termisesti ja suoraan läjittämällä loppusijoitusalueelle. Stabiloituja massoja käytetään käsittelykenttien ja loppusijoitusalueiden pohjarakenteissa sekä suojavallirakenteissa.

Pateniemen kunnostuksesta tulevat lievästi pilaantuneet maat (n. 750 000 tonnia) sijoitetaan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan päälle rakennettavalle uudelle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Alueelle perustetaan myös loppusijoitusalue, jonne sijoitetaan vuosittain 8 500 tonnia ongelmajätteeksi luokiteltavaa jätteenpolttolaitoksen tuhkaa. Lakkautettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka kunnostetaan eristämällä se pilaantuneen maan kaatopaikan alle.

 

 

Julkaistu 30.5.2005 klo 11.12, päivitetty 18.12.2015 klo 13.43