Hyppää sisältöön

Valtatie 17 välillä Kuopio - Vartiala, Kuopio

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointioselostuksesta annettu 16.12.1999

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta annettu 22.8.1997


Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Valtatie 17 välille Kuopio-Riistavesi pääsuuntaselvitys valmistui vuonna 1988. Selvitystä täydennettiin vuosina 1991-1992 vaikutusselvityksellä. Tiehallitus teki hankepäätöksen 10.6.1993. Päätöksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa parannetaan nykyistä tietä. Pitkän aikavälin varauksena on kehitettävä Kallaveden ylittävää vaihtoehtoa E, jota kuvataan jäljempänä.

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana ovat em. suunnitelmat ja ratkaisut. Hankkeeseen sisältyy Pirttiniemen ja Vaajasalon välisen salmen suunnittelu ja vaikutusten arviointi sekä siltavaihtoehtona että tunnelivaihtoehtona.

Vaihtoehdon E mukaan valtatie 17 Kuopio- Joensuu uusi linjaus suunnitellaan rakennettavaksi Kuopion Maljalammelta Vaajasalon kautta Riistaveden Vartialaan. Tie eroaa valtatiestä 5 Kuopion keskustan pohjoispuolelta ja kulkee Linnanpellon ja Männistön kaupunginosien alitse 1,2 km pituisessa kalliotunnelissa Pirttiniemeen. Pirttiniemestä tie jatkuu noin 1 km pituisena siltana Kallaveden yli Iso-Telkoon ja Vaajasaloon. Salmi voidaan myös alittaa yli 4 km pituisessa kalliotunnelissa. Tie jatkuu edelleen Kortejoen sillan kautta Vartialaan, jossa se yhtyy nykyiseen valtatiehen 17. Uuteen maastokäytävään sijoittuvan tieyhteyden pituus on 22,4 km. 

Tieyhteys suunnitellaan valtatietasoisena sekaliikennetienä. Tie on yksiajoratainen ja sen liikennöitävyys turvataan ohituskaistoilla ja muilla ratkaisuilla. Mm. kaupunkialueella ja tunneliosuuksilla varaudutaan kaksiajorataiseen ratkaisuun. Lisäksi valtatie kuuluu 7,0 m korkuisten erikoiskuljetusten tieverkkoon. Kallaveden alueen syväväylät edellyttävät Pirttiniemen-Vaajasalon ja Kortesalmen silloissa 24,5 m alikulkukorkeutta.

Vaihtoehto 0+ tullaan tekemään nykyisen valtatieyhteyden Kuopio-Vuorela-Jännevirta -Vartiala parantamiseksi tehtyjen kehittämissuunnitelmien pohjalta. Tieyhteyden pituus on 32,7 km. Välille Vuorela-Vartiala käytetään vuosina 1994-1996 laadittua yleissuunnitelmaa ja välille Jännevirta- Vartiala vuonna 1996 valmistunutta tiesuunnitelmaa. Jännevirran uusi silta suunnitellaan n. 0,5 km nykyisen sillan eteläpuolelle vuoden 1988 pääsuuntaselvityksen ratkaisun mukaisesti. Vaihtoehtona on uuden sillan rakentaminen välittömästi vanhan sillan viereen sen eteläpuolelle. Valtatiellä 5 välille Päiväranta-Vuorela hyödynnetään käynnissä olevan yleissuunnittelutyön III vaiheen tulokset. 

Ympäristövaikutusten arviointityö kytketään kiinteästi yleissuunnitelman etenemiseen ja aikatauluun. Alustava yleissuunnitelma tehdään samanaikaisesti arviointimenettelyn kanssa.

Aikaisemmissa suunnitteluvaiheessa laaditut ympäristöselvitykset otetaan huomioon ja täydennetään niitä tarpeellisilta osin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa verrataan uuden tien eri vaihtoehtoja ja nykyistä tieyhteyttä keskenään.

Julkaistu 22.8.1997 klo 8.00, päivitetty 17.6.2013 klo 9.13

Aihealue: