Hyppää sisältöön

Ympäristömassojen kierrätys- ja käsittelykeskus, Anjalankoski

Ympäristömassojen kierrätys- ja käsittelykeskus, Anjalankoski

 

Hankkeen kuvaus

JT-Ympäristörakentaminen Oy suunnittelee ympäristömassojen kierrätys- ja käsittelykeskuksen perustamista Anjalankosken keltakankaalle. Hanke sijoittuu samalle kiinteistölle J. Toikka Ky:n nykyisen toiminta-alueen kanssa. Alue sijaitsee vt 15:n varrella Kymenlaakson Jäte Oy:n alueellisen jätteenkäsittelylaitoksen eteläpuolella.

Alueella tullaan vastaanottamaan, käsittelemään ja mahdollisuuksien mukaan jalostamaan

 • hyötykäyttöön:
 • öljyisiä maita
 • saha-alueiden kloorifenoli-, metalli-, dioksiini- ja furaani- sekä PCB-pitoisia maita
 • teollisuuden ylijäämämassoja, hyödynnettäviä tuhkia ja prosessijätteitä
 • öljyisiä onnettomuusmassoja
 • rakennusjätteitä (kivi- ja puuainespohjaiset)
 • pinta- ja ylijäämämaita
 • öljyisiä vesiä

Osa käsitellyistä massoista on tarkoitus loppusijoittaa alueelle yhtiön toimesta, mutta pääosalle käsitellyistä massoista on tarkoitus osoittaa hyötykäyttökohteet muualta.

Yhtiön omistuksessa oleva maa-alue rakennetaan toimintaan soveltuvaksi kenttä- ja varastoalueeksi. Alueelle rakennetaan mm. käsiteltävien jätejakeiden ja massojen vastaanotto- ja lajittelualue, puhtaiden maalajien varastoalue, vesitiivis kompostointikenttä mm. öljyisten ja kloorifenolipitoisten maiden käsittelyyn, alueella muodostuvien suoto- ja hulevesien käsittelyjärjestelmä sekä tarvittava alueen sisäinen tiestö.

Lisäksi alueelle rakennetaan jätteiden ja maamassojen vastaanotto- ja käsittelyhalli, tarvittavia huoltorakennuksia ja toimistotiloja sekä tulevan aineksen punnitsemiseen tarvittava vaaka. Hankkeen yhteydessä hankitaan myös käsittelyyn ja jalostamiseen tarvittavat seulonta- ja käsittelylaitteistot sekä siirrettävät betoni-, öljysora-, asfaltti- ja RCA-asemat.

Käsittelymenetelmiä, joihin varaudutaan joko siirrettävillä tai myöhemmin kiinteillä asemilla ovat:

 • pilaantuneiden maiden ja ylijäämämaiden esikäsittely vastaanotettaessa
 • seulonta ja lajittelu
 • rakennusjätteiden lajittelu kiviainespohjaisiin (kiviaines, asfaltti) ja puupohjaisiin (lajittelu,
 • hyötykäyttö)
 • kantojen ja risujen erottelu pintamaista haketusta varten
 • kompostointi (ei yhdyskuntajätteitä tai biolietettä)
 • stabilointi (bitumi tai betonointi)
 • mahdollisesti pesu ja poltto siirrettävillä asemilla tai asfalttiasemilla
 • öljynerotus ja vedenkäsittely kompostissa
 • huokosilmakäsittely
 • loppusijoitus soveltuvin osin

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan seuraavat toteuttamisvaihtoehdot:

1. Hankkeen toteuttaminen kuvatussa laajuudessa
2. Kierrätys- ja käsittelykeskus ei ota vastaan dioksiineilla ja furaaneilla, kloorifenoleilla eikä PCB-yhdisteillä pilaantuneita maita
3. Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on vastaanotettavien materiaalien hyötykäyttö ja kierrätys ja toissijaisena tavoitteena riittävän haitattomaksi kunnostaminen esim. kaatopaikkasijoitukseen.

Vastaanotettavien materiaalien yhteismäärä on 118 000 - 123 000 t vuodessa. Vastaanotto- ja käsittelyalue on mitoitettu em. määrille. Tarvittava tilavuus vaihtelee 50 - 150 000 m3. Ko. määrien vastaanottoon ja välivarastointiin tarvitaan 2-6 ha:n kenttäpinta-ala.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 12.12.2001
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola), Anjalankosken kaupungintalolla (Keltakankaantie 5, Myllykoski) ja Anjalankosken kaupungin pääkirjastossa (Paperitehtaantie 10, Myllykoski)
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 18.12.2001-18.1.2002
 • Kuulemistilaisuudet: Yleisötilaisuus 10.1.2002 Anjalankosken kaupungintalolla klo. 17.00. alkaen.
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 13.12.2001
 • Lausuntojen määräaika : 8.2.2002
 • Lausunto arviointiohjelmasta: 5.3.2002
 • Arviointiselostus, saapunut: 26.2.2003
 • Arviointiselostus (pdf/1,2Mb)
 • Tiivistelmä arviointiselostuksesta (pdf)
 • Arviointiselostus nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola), Anjalankosken kaupungintalolla (Keltakankaantie 5, Myllykoski) ja Anjalankosken kaupungin pääkirjastossa (Paperitehtaantie 10, Myllykoski)
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 10.3.-25.4.2003
 • Kuulemistilaisuudet:
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 5.3.2003
 • Lausuntojen määräaika: 30.4.2003
 • Lausunto arviointiselostuksesta : 13.6.2003

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 16.02, päivitetty 4.11.2015 klo 12.54

Aihealue: