F-kaasuja koskevat käyttörajoitukset ja kiellot

© Riku Lumiaro

EU:n F-kaasuasetus koskee fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasut) sekä niitä sisältäviä seoksia. Yleisimmin näitä kaasuja käytetään lämmönsiirto- ja kylmäaineina jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi aerosolit, solumuovien paisutus ja liuotinkäyttö. Yleisesti käytettyjä F-kaasuja ja seoksia ovat esim. R-134a, R-404A ja R-410A, mutta erilaisia seoksia on suuri määrä.

Asetuksen tavoitteena on vähentää F-kaasujen päästöjä mm. vähentämällä vuotoja laitteista huoltotarkastus- ja pätevyysvaatimusten avulla sekä kannustamalla siirtymään alhaisen ilmastonlämmitysvaikutuksen (GWP) omaaviin kylmäaineisiin esim. kiintiöjärjestelmän avulla. F-kaasujen käyttöä rajoitetaan tietyissä uusissa laitteissa, joihin on olemassa korvaavia vaihtoehtoja. Lisäksi esim. kertakäyttöpullot ovat olleet kiellettyjä vuodesta 2007 lähtien.

F-kaasujen vähentäminen (phase down)

F-kaasuasetuksen keskeinen ohjauskeino on fluorihiilivetyjen eli HFC-yhdisteiden (F-kaasuasetuksen liitteen I 1 ryhmän aineet) ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen. Vuoteen 2030 mennessä HFC-yhdisteiden määrä (laskettuna hiilidioksidiekvivalenttitonneina) vähenee asteittain 21 prosenttiin vuosien 2009–2012 tasosta EU:n alueella. Hiilidioksidiekvivalenttitonneina määritellyissä kiintiöissä huomioidaan eri HFC-yhdisteiden ilmakehän lämmitysvaikutus suhteessa hiilidioksidiin. Käytettävissä olevien HFC-yhdisteiden määrä kilogrammoina riippuu siten niiden lämmitysvaikutuksesta - mitä alhaisemman lämmitysvaikutuksen HFC-yhdisteitä käytetään, sitä enemmän niitä voi kilogrammoina tuoda tai valmistaa. Vähennys toteutetaan jakamalla vähitellen pienenevä määrä kiintiöitä F-kaasuja Eurooppaan tuoville ja valmistaville yrityksille. Lisää tietoa HFC-yhdisteiden maahantuonnista ja kiintiöjärjestelmästä löytyy sivulta Fluoratut kasvihuonekaasut yritystoiminnassa.

Kuvassa v. 2015 – 2030 markkinoille saatettavien HFC-yhdisteiden kiintiömäärä prosenttiosuutena 2009 - 2012 tasosta (F-kaasuasetus (517/2014), liite V).

Rajoitukset ja kiellot

Yhtenä keinona asetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi ovat kiellot ja rajoitukset F-kaasujen käytölle tietyissä uusissa tuotteissa ja laitteissa. Uusia rajoituksia F-kaasujen käyttöön sellaisissa uusissa tuotteissa ja laitteissa, joihin alhaisemman lämmitysvaikutuksen omaavia vaihtoehtoja on jo saatavissa. Rajoitukset tulevat voimaan vähitellen, ja osalle rajoituksista ja kielloista on myös erityisiä siirtymäaikoja. Nämä kiellot koskevat uusia laitteita eivätkä vaikuta jo käytössä oleviin laitteisiin. Maanpuolustustarvikkeet on rajattu kieltojen ulkopuolelle.

Uuden laitteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon erittäin voimakkaisiin F-kaasuihin (GWP väh. 2500) vuodesta 2020 lähtien kohdistuva huoltokielto sekä F-kaasujen yleisen saatavuuden väheneminen. Vaihtoehtojen selvittämisessä palvelevat alan ammattilaiset.

Alla tulevat F-kaasuasetuksen mukaiset markkinoille saattamista koskevat kiellot ja niiden voimaantulopäivämäärät. Kertakäyttöpullojen saattaminen markkinoille on ollut kielletty vuodesta 2007 lähtien ja uudelleen täytettävien pullojen palauttaminen uudelleen täytettäväksi tulee olla järjestetty. Tekniset aerosolit, jotka sisältävät F-kaasuja joiden GWP on vähintään 150 vuodesta 2018 lähtien (ei koske tuotteita joiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset tai niitä käytetään lääketieteellisissä sovelluksissa). Lisätietoa muista jo voimaan astuneista kielloista F-kaasuasetuksen liitteessä III.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet) jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 2 500 1.1.2020
jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150 1.1.2022
Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät väh. 2 500 GWP:n F-kaasuja. Ei koske laitteita, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle -50 ºC  1.1.2020
40 kW kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monikompressoriset keskusjäähdytysjärjestelmät, jotka sisältävät väh. 150 GWP:n F-kaasuja. Kaskadijärjestelmien primäärissä kylmäainepiirissä saa käyttää alle 1 500 GWP:n omaavia F-kaasuja 1.1.2022
Ilmatiiviisti suljetut liikkuvat huoneilmastointilaitteet, jotka sisältävät F-kaasuja joiden GWP on väh. 150 1.1.2020
Alle 3 kg F-kaasuja sisältävät single split-ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 750 1.1.2025
Solumuovit, jotka sisältävät F-kaasuja, joiden GWP on väh. 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset Suulakepuristettu polystyreeni (XPS) 1.1.2020
Muut solumuovit 1.1.2023

Erittäin voimakkaiden F-kaasujen huoltokielto

Kasvihuonekaasuvaikutukseltaan erittäin voimakkaiden F-kaasujen (GWP-arvo väh. 2500) käyttöä olemassa olevien, kylmäainetäytökseltään väh. 40 CO2-ekv. tonnia olevien kylmälaitteiden huollossa rajoitetaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin laitteeseen ei saa enää lisätä uutta, kiellon piiriin kuuluvaa kylmäainetta. Yleisimmin käytetyistä kylmäaineista kielto koskee R404A:ta, jonka osalta 40 CO2-ekv. tonnin täytösraja vastaa 10,2 kg kylmäainetäytöstä (= 40 000 jaettuna R404A:n GWP-arvolla 3922).

Regeneroitujen tai kierrätettyjen F-kaasujen käyttö huollossa on kuitenkin sallittua 2030 saakka (asetuksen artikla 13). Regeneroimisella tarkoitetaan aineen käsittelemistä puhdistuslaitoksessa lähes uudenveroiseksi. Kierrätettyjä eli esim. pätevän ja Tukesiin rekisteröityneen huoltoliikkeen peruspuhdistamia kaasuja saa käyttää vain kyseinen huoltoliike omissa huoltokohteissaan tai muuten sen yrityksen kohteissa, jonka puolesta kyseinen kylmäaine-erä on otettu talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa.

Huoltokielto kannattaa huomioida tulevia laitehankintoja suunniteltaessa. Vanhojen laitteiden kohdalla laitteen käyttöikä ja kunto sekä käyttötarkoitus vaikuttavat ratkaisuihin. Uuden laitteen hankkiminen tai kylmäaineen vaihtaminen olemassa olevaan laitokseen voi olla perusteltua esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi. Vaihtoehtojen selvittämisessä jokaisen laitteen kohdalla palvelevat alan ammattilaiset.

Julkaistu 18.12.2014 klo 17.06, päivitetty 2.8.2022 klo 13.52