Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Päästöinventaario

Tällä sivulla esitetyt päästöluvut ovat kansallisesta ilmapäästötietojärjestelmästä ja perustuvat Suomen virallisiin vuosittaisiin raportteihin YK:n kaukokulkeutumissopimukselle (CLRTAP) ja EU:n päästökattodirektiiville (NECD). Raportit löytyvät sivun oikeanpuolimmaisessa palkissa olevien linkkien kautta. Suomen ympäristökeskus on ilman epäpuhtausinventaarioiden vastuulaitos.

Ilman epäpuhtauksia ovat happamoittavat yhdisteet, hiukkaset, haihtuvat ja hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet ja raskasmetallit. Ilman epäpuhtauspäästöjen inventaario tehdään EMEPin ja Euroopan ympäristökeskuksen ohjeistuksen (EEA Inventory Guidebook 2019)  mukaan.

Kaukokulkeutumisopimukselle ja EU:lle toimitetut raportit löytyvät sivun oikeanpuolimmaisessa palkissa olevien linkkien kautta.

Esimerkkejä Suomen päästöjen osuuksista EU-28-maiden päästöistä (2018) on alla olevassa graafissa:

Suomen osuus EUn päästöistä

 

 

Päästöjen vaikutukset

Ilman epäpuhtauspäästöjen vaikutuksia ympäristöön seurataan mittaamalla päästölaskeumia ja ympäristöpitoisuuksia. Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksille on annettu ilmanlaadun ohjearvoja  ja päästöjä rajoitetaan lainsäädännöllä ja sopimuksilla. Ilmatieteen laitoksen sivuilla on tietoa ilmanlaadusta Suomessa.

Aikasarja- ja päästölähdekuvaajat lähteet, kartat ja taulukot

Päästötietoja voi tarkastella aikasarja- ja päästölähdekuvaajien avulla, kartalla tai taulukkomuodossa ja myös tallentaa tiedostoina. Päästölähdeluokitukseksi voi valita Kokonaispäästöt (kaikki lähteet yhteensä), Energiantuotanto ja teollisuus, Liikenne, Maatalous, Muu energiantuotanto (mm. kaupallisten, julkisten ja asuinrakennusten lämmitys ja esim. puun pienpoltto) sekä Tuotteet ja jätteet. Tiedot ovat selattavissa vuodesta 1990 lähtien. Päästöt taulukkomuodossa -valikosta löytyy tiedot tarkemmalla päästölähdeluokittelulla (ns. NFR-luokitus). 

Taustatietoa ilman epäpuhtauksien päästöistä

 

Vuosien 1990-2020 päästöt

Vuosien 1990-2020 päästöt päästölähteittäin

Päästöt kartalla

Karttakäyttöliittymästä voi valita tarkasteltavaksi vuoden, päästölähteen ja yhdisteen joko kunnittain tai ns. EMEP-grid-ruudukossa (Suomen leveysasteilla noin 7 km*11 km alue). Karttaa voi suurentaa valinnan tarkentamiseksi. Kohdistamalla kursorin tiettyyn ruutuun tai kuntaan saa näkyviin valintojen mukaisen päästömäärän kyseisessä solussa. Kuntanäkymässä on lisäksi pinta-alaa kohden lasketut päästöt (esim. tonnia/km2) ja kaikki kunnan päästötiedot voi tallentaa csv-muodossa. 

Huom! Kartta ei kuvaa ilmanlaatua. Ilmanlaadusta löytyy tietoja Ilmatieteen laitoksen sivuilta. Suomessa ilmanlaatu on kansainvälisten vertailujen mukaan hyvä, mutta ilmansaasteet voivat täälläkin heikentää ilmanlaatua ajoittain.

Päästömäärää kuvaava värin intensiteettiluokitus kartan oikealla puolella skaalautuu valitun yhdisteen kokonaispäästömäärän mukaan ja absoluuttiset päästötasot vaihtelevat happamoitavien yhdisteiden ja hiukkasten päästötasoista (kilotonneja), raskasmetallien ja hitaasti hajoavinen orgaanisten yhdisteiden päästötasoihin (tonneja, kiloja tai grammoja). 

Kartan yläpuolella on tietoa valintaan sisältyvistä päästölähteistä ja päästölähdeluokan osuus kokonaispäästöistä. Tarkemmat päästölähteet löytyvät kohdasta "Päästöt taulukkomuodossa". Jos valintaan sisältyy teollisten toimintojen päästöjä, näytetään myös toiminnanharjoittajien ilmoittamien päästöjen osuus kokonaispäästöistä. Toiminnanharjoittajien ympäristöluvissa on määritelty velvoitteet raportoida päästötietoja viranomaisille. Lupavelvollisten laitosten päästötietoja voi tarkastella myös esimerkiksi EU:n E-PRTR-sivustolta

Lisää karttojen muodostamisen metodiikasta ja tausta-aineistosta voit lukea oheisesta dokumentista.

Päästöt taulukkomuodossa

Alla olevasta valikosta voi valita päästötietoja yhdisteittän, vuosittain ja päästölähteittäin.

  
 

Julkaistu 17.11.2020 klo 10.58, päivitetty 19.9.2022 klo 10.10