Ennallistettu suo- ja metsäpinta-ala - Etelä-Savo

Ennallistamista tarkastellaan yksityisten ja valtion maiden luonnonsuojelukohteilla. Ennallistamisella pyritään saattamaan ihmisen toiminnallaan muuttama luonnonalue joko mahdollisimman lähelle sitä tilaa, jossa se oli ennen muuttavia toimia tai sellaisen kehityksen alkuun, josta alue vähitellen itsestään kehittyy luonnontilaiseksi. Ennallistaminen on yleensä kertaluonteinen toimenpide, jonka jälkeen ennallistettu kohde jätetään luonnonvaraiseksi. Toisaalta esim. harju- tai lehtokohteilla toimenpiteet saattavat olla luonteeltaan toistuvia. Ennallistamisen avulla on pyritty palauttamaan ja turvaamaan luonnonsuojelualueiden luonnonarvoja. Luonnonsuojelualueilla ennallistamistoimia on tehty 2000-luvulla erityisesti suo- ja metsäkohteilla.

Soilla ennallistaminen tarkoittaa yleensä ojituksesta hyötyneen puuston poistoa ja ojien täyttämistä. Näillä toimilla pyritään palauttamaan erityisesti suon luontainen vesitalous. Puuston poistolla voidaan palauttaa myös alkuperäistä avoimempaa suomaisemaa. Metsiä pyritään palauttamaan rakenteeltaan luonnonmetsien suuntaan esimerkiksi lisäämällä lahopuustoa, edistämällä lehtipuuston kehittymistä ja tuottamalla polttojen kautta palanutta järeää puuainesta metsiin. Lehtojen osalta toimenpiteenä on usein kuusten poistaminen valoisuuden lisäämiseksi ja happaman neulaskarikkeen synnyn ehkäisemiseksi. Viime vuosina uutena toimenpiteenä on noussut haitallisten vieraslajien torjunta, joka on tarpeen luontaisen kasvillisuuden säilyttämiseksi.
 
Metsien osalta toimenpiteet ovat 2000-luvun alusta kohdistuneet pienialaisiin yksityismaiden luonnonsuojelualueiden lehto- ja lehtimetsäkohteisiin, joten kokonaispinta-alat ovat pieniä. Vuosina 2004-2006 Metsähallituksen toimesta Metsä-Life –hankkeeseen liittyen metsien ennallistaminen lisääntyi moninkertaisesti ja sitä tehtiin laajemmilla alueilla. Kaikkiaan suojelukohteilla on ennallistettu vuosina 2000-2016 metsiä 3146 hehtaaria ja soita 1025  hehtaaria, yhteensä 4171 hehtaaria.

 Ennallistettu suo- ja metsäpinta-ala Etelä-Savossa

Luonnonsuojelualueiden ennallistettu suo- ja metsäpinta-ala Etelä-Savossa.
Lähde: Metsähallitus/Etelä-Savon ELY-keskus

 

Julkaistu 20.5.2014 klo 13.47, päivitetty 7.8.2017 klo 15.40