Maatalousympäristöjen monimuotoisuussuunnitelmat - Kaakkois-Suomi

Luonnon monimuotoisuus maaseudulla

Maatalousympäristöillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Erityisesti pitkään laidunnetut perinnebiotoopit ovat sekä kasvi- että hyönteislajiston kannalta erittäin tärkeitä. Kaakkois-Suomessa perinnebiotoopeja on melko vähän, joten kaikki peltoalueet ja niillä tehtävät toimenpiteet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen.

Maataloustoiminnan jatkuminen on usean eri eliölajin elinympäristön säilymisen kannalta ratkaisevaa. Kosteikkojen, luonnon monimuotoisuuden ja suojavyöhykkeiden suunnittelulla on mahdollista ohjata viljely- ja karjankasvatustoimenpiteitä niin, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan. Suunnitelma-alueilta selvitetään kasvistoltaan ja linnustoltaan arvokkaimmat alueet, mahdolliset suojavyöhyke- sekä kosteikkoalueet ja esitetään niille hoitosuosituksia ja erilaisten maatalouskorvausten hyödyntämismahdollisuuksia.

Kaakkois-Suomessa on laadittu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamia luonnon ja maiseman monimuotoisuusraportteja 2000-luvulla 14 kpl. Päävastuu on ollut ProAgrialla, mutta ELY-keskus on myös osallistunut raporttien kirjoittamiseen sekä yleisötilaisuuksiin. 

Suojelusuunnitelmat -Kaakkois-Suomi

 

Julkaistu 24.6.2014 klo 13.18, päivitetty 28.5.2019 klo 17.36