Suomalaiset käyttävät paljon luonnonvaroja

Pitkän aikavälin kehitys:
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö on lähes kaksinkertaistunut viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Käyttö on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla vuodesta 2006 lukuun ottamatta talouskriisin vuotta 2008.
Suhteessa tavoitteisiin:
EU:n luonnonvarojen kestävän käytön strategian tavoitteena on lisätä luonnonvarojen käytön tehokkuutta. Luonnonvarojen kokonaiskulutus suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee, eli tehokkuus kasvaa.

Suomen kansantalous kulutti vuonna 2015 luonnonvaroja kokonaisuudessaan 539 miljoonaa tonnia, eli hieman alle 100 tonnia henkeä kohti.

Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset käyttävät luonnonvaroja huomattavan paljon. Kun lasketaan vain suoria panoksia, vuonna 2015 kulutus oli Suomessa liki 40 tonnia henkeä kohti. EU-maiden keskiarvo oli 16 tonnia. Suoriin panoksiin ei oteta huomioon tuontitavaroihin liittyviä materiaalivirtoja ulkomailla eikä kotimaisten luonnonvarojen ottoa, jota ei käytetä. Käyttämätöntä ottoa ovat muun muassa metsään jäävät hakkuutähteet ja kaivosten sivukivi, jota ei viedä kaivosalueelta jatkojalostukseen.

Sitten vuoden 1970 luonnonvarojen vuosittainen kokonaiskäyttö on Suomessa lähes kaksinkertaistunut. Esimerkiksi mineraaleja, kuten fossiilisia polttoaineita ja metalleja, kuluu nykyään lähes nelinkertaisesti vuoteen 1970 verrattuna.

Luonnonvarojen käytön kasvusta lähes kaikki on tuontia. Kotimaisten luonnonvarojen otto ja käyttö on pysynyt melko ennallaan 40 viime vuoden aikana. Sen sijaan tuonnin suorien panosten, eli ulkomailta tuotujen raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden määrä, on samassa ajassa yli kaksinkertaistunut. Vielä enemmän ovat kasvaneet tuonnin piilovirrat, jotka nyt ovat noin 3,5 kertaa suuremmat kuin 1970-luvulla. Tuonnin piilovirtoja on kaikki tuontitavaroihin liittyvä luonnonvarojen käyttö ulkomailla, joka ei näy tuotujen raaka-aineiden ja tuotteiden painossa.

Luonnonvarojen käytön kasvua hillitsee parantunut materiaalitehokkuus. Samalla määrällä luonnonvaroja pystytään nykyään tuottamaan paljon enemmän tuotteita ja palveluita kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Vuodesta 1970 Suomen bruttokansantuote on noin kymmenkertaistunut, vaikka luonnonvarojen käyttö on vain kaksinkertaistunut.

Jotta luonnonvarojen käyttö kääntyisi pysyvään laskuun, materiaalitehokkuuden pitäisi kasvaa taloutta nopeammin.
 

Lähteet:

  • Kansantalouden materiaalivirrat. Tilastokeskus. 2017.
  • Luonnonvarojen kestävän käytön strategia.
Julkaistu 15.4.2015 klo 9.18, päivitetty 2.6.2017 klo 8.31

Aihealue: