Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta

Valtakunnallisen jätesuunnitelman (VALTSU) toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla. Suomen ympäristökeskus koostaa määrälliset indikaattorit vuosittain. Ympäristöministeriö vastaa toimenpiteiden toteutumisen seurannasta.

Indikaattorien valinnassa on pyritty selkeyteen ja yksinkertaisuuteen hyödyntämällä sellaisia tietoja, joita kerätään ja seurataan olemassa oleviin säädöksiin perustuen. Tämä turvaa seurantatietojen saannin myös tulevaisuudessa. Keskeisiä tietolähteitä ovat muun muassa Tilastokeskuksen jätetilasto sekä tuottajavastuutilastot. Lisäksi seurataan eräitä edellisen jätesuunnitelman seurannassa käytettyjä keskeisiä tunnuslukuja, jotka kuvaavat jätehuollon yleistä kehittymistä.

Toimenpiteiden etenemistä kartoitetaan puolessavälissä jätesuunnitelmakautta ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2027. Väliarviossa kootaan yhteen ne mahdolliset toimet, joita ei ole vielä käynnistetty.

Suomen jätealan kehitykseen ja VALTSUn seurantaan voi tutustua tässä esitteessä. Indikaattorikohtaiset määrätiedot on esitetty myös oheisissa excel-tiedostoissa.

Jätehuollon yleinen kehitys:

Yhdyskuntajätteet

Biohajoavat jätteet ja ravinteiden kierto

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Rakentamisen jätteet

 

     

       

      Julkaistu 10.6.2015 klo 15.20, päivitetty 20.7.2022 klo 14.08