Viranomaisten tehtävät jätehuollossa

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Ympäristöministeriö osallistuu Suomen, Euroopan unionin ja maailman laajuisen jätepolitiikan valmisteluun. Kansainvälisten sopimusten ja Euroopan unionin lainsäädännön pohjalta valmistellaan kotimaista lainsäädäntöä. Ympäristöministeriö ohjaa, kehittää ja seuraa jätelain soveltamista ja tulkintaa alaisessaan hallinnossa. Ympäristöministeriö ei kuitenkaan poikkeustapauksia lukuun ottamatta ota kantaa yksittäisiin lainsoveltamisongelmiin.

Aluehallintovirastot myöntävät ympäristölupia merkittäville jätehuollon laitoksille, kuten kaatopaikoille, jätteenpolttolaitoksille, vaarallisen jätteen käsittelylaitoksille sekä suurille tavanomaisen jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelylaitoksille.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat kuntien ja yritysten jätehuoltoa. ELY-keskukset valvovat ympäristölupien noudattamista ja valmistelevat alueellisia jätehuoltosuunnitelmia. ELY-keskukset myös hyväksyvät ammattimaiset jätteen kuljettajat ja välittäjät jätehuoltorekisteriin.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo jätehuollon tuottajavastuuta valtakunnallisesti. Tuottajavastuualoja ovat romurenkaat, keräyspaperi, pakkausjäte, romuautot, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä akut ja paristot.

Suomen ympäristökeskus valvoo jätteiden kansainvälisiä siirtoja sekä on jätteensiirtoasetuksen mukainen yhdyshenkilö.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) valvoo lain 387/2013 mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien tuotevaatimusten noudattamista terveydenhuollon laitteita lukuun ottamatta sekä valtioneuvoston asetuksella 422/2008 säädettyjen paristojen ja akkujen tuotevaatimusten ja valtioneuvoston asetuksella 518/2014 säädettyjen pakkausten tuotevaatimusten noudattamista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotevaatimusten noudattamista lain 629/2010 mukaisesti. 

Kunnat vastaavat asumisessa syntyvien jätteiden jätehuollosta. Useissa kunnissa nämä jätehuollon toiminnat on siirretty alueelliselle jäteyhtiölle, joka käytännössä huolehtii monista kunnille kuuluvista tehtävistä, kuten jätteen kuljetuksesta, kaatopaikasta, kompostointilaitoksesta, polttolaitoksesta ja jäteneuvonnasta. Kunnan jätehuoltoviranomainen huolehtii kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä, kuten kunnan jätetaksasta ja jätehuoltojärjestelmästä päättämisestä. Jos useammalla kunnalla on yhteinen alueellinen jätehuoltoyhtiö, tulee näiden kuntien muodostaa yhteinen toimielin hoitamaan myös viranomaistehtäviä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialue voi olla yksi tai useampi kunta. Se myöntää ympäristöluvat jätehuollon pienimuotoiseen toimintaan, kuten vaarallisen jätteen pienvarastoille ja romuajoneuvojen varastoille. Kunnan ympäristöviranomainen ottaa vastaan myös jätteen ammattimaisen kerääjän ilmoituksen jätehuoltorekisteriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että yritykset ja yksityiset noudattavat jätelakia, mm. velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, roskaamiskiellon noudattamista ja jätteiden asianmukaista keräämistä.

Julkaistu 17.1.2014 klo 13.14, päivitetty 2.10.2020 klo 10.48