Viranomaisten tehtävät kemikaaliasioissa

Kemikaalilaissa (599/2013) määritellään eri viranomaisten tehtävät kemikaaliasioissa.

Ministeriöt

Kemikaalilainsäädännön yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen sekä valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja ympäristöministeriölle (YM). YM vastaa toiminnasta kemikaaleista ympäristölle aiheutuvien vaarojen ja haittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta ja STM kemikaaleista terveydelle aiheutuvien ja kemikaalien fysikaalisten vaarojen ja haittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

SYKE toimii pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan POP-asetuksen (EY) 850/2004 ja elohopeasetuksen (EU) 2017/852 mukaisena toimivaltaisena viranomaisena sekä kiellettyjen tai ankarasti rajoitettujen kemikaalien vientiä koskevassa PIC-asetuksessa (EY) 689/2008 ja Rotterdamin yleissopimuksessa tarkoitettuna nimettynä kansallisena viranomaisena.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Tukesin tehtävänä on kemikaalilain sekä EU:n kemikaalilainsäädännön eli REACH-asetuksen, kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista säätelevän CLP-asetuksen, pesuaineasetuksen, biosidiasetuksen sekä POP-asetuksen ja elohopea-asetuksen nojalla valvoa kemikaalien markkinoille saattamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista. Tukes on REACH-, CLP-, biosidi- ja pesuaineasetusten mukainen toimivaltainen viranomainen. Se myös järjestää kyseisten asetusten mukaisen neuvontapalvelun.

ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
valvovat kemikaalien käyttöolosuhteita kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi kemikaalilain sekä REACH-, biosidi- ja POP- ja elohopea-asetusten nojalla.

ELY-keskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta määräytyy ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kansallinen erikoistumistehtävä kemikaalilainsäädännön valvonnassa. Se mm. laatii yhdenmukaisen valvontaohjeistuksen ELY-keskuksille ja ohjaa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa kemikaalikysymyksissä.

Aluehallintokeskuksen työsuojeluvastuualue (AVI)

Työsuojeluviranomainen valvoo kemikaalien käyttöolosuhteita työpaikoilla työntekijän suojelun näkökulmasta kemikaalilain ja EU:n kemikaalilainsäädännön nojalla.

Tulli

Tulli valvoo kemikaalien ja niitä sisältävien esineiden maahantuonnin ja maastaviennin edellytysten
täyttymistä EU:n kemikaalilainsäädännön ja kemikaalilain osalta.

Kemikaalineuvottelukunta

Valtioneuvoston asettama kemikaalineuvottelukunta on keskeinen yhteistyöelin kemikaalilainsäädännön valmistelussa. Kemikaalineuvottelukunnassa ovat edustettuina kemikaalivalvonnan kannalta keskeisimmät viranomaiset sekä kaupan, teollisuuden ja työntekijöiden keskeisten järjestöjen edustajat. Lisäksi neuvottelukuntaan on kutsuttu pysyviä asiantuntijoita eri tahoilta. Neuvottelukunnan toimikausi on kolmivuotinen. 

Julkaistu 12.5.2021 klo 15.47, päivitetty 12.5.2021 klo 15.47