Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

AJANKOHTAISTA

Uudet BAT-päätelmät

Seminaarit uusista BAT-päätelmistä

Joulukuussa 2019 julkaistuista BAT-päätelmistä järjestetään Helsingin Viikissä (Latokartanonkaari 9) seminaarit torstaina 16.1.2020. Aamupäivän seminaarissa käsitellään jätteenpolton BAT-päätelmiä ja iltapäivän seminaarissa elintarvike-, meijeri- ja juomateollisuuden BAT-päätelmiä. Seminaarit on suunnattu viranomaisille, toiminnanharjoittajille ja konsulteille. Seminaarien ohjelmat julkaistaan lähiaikoina.

Ilmoittaudu seminaareihin tästä.

Ympäristöministeriön verkkosivuilta löytyy Ohje jätteenpolton (WI) parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien soveltamisesta.

Kokoukset

IED Foorumin kokous pidettiin 14.10.2019 Brysselissä. Kokouksessa Foorum antoi lausunnon BREF-luonnoksesta, joka käsittelee pintakäsittelyä orgaanisia liuottimia käyttäen (STS-BREF).

IED Artikla 75 komitean kokous hyväksyi 17.6.2019 elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden (FDM) ja jätteiden polton (WI) BAT-päätelmät. Päätelmät julkaistaneen EU:n virallisessa lehdessä vielä tämän vuoden puolella.

Uusi vertailuasiakirja

Kaivannaisjätteiden hallinnan BAT-päätelmien soveltamiseen tullaan laatimaan ohje Kainuun ELY-keskuksen vetämässä hankkeessa, jota rahoittaa ympäristöministeriö. Soveltamisohje laaditaan yhteistyössä SYKE:n, GTK:n, Kaivosteollisuus ry:n ja ympäristöministeriön kanssa.

BAT-seminaarin aineisto

Suomen ympäristökeskus järjesti jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta kaksiosaisen seminaarin 7.5.2019.

Tutustu hallinnon edustajille suunnatun aamupäivän seminaarin esityksiin tästä.

Iltapäivän seminaari oli suunnattu teollisuuden asiantuntijoille, konsulteille, laitevalmistajille ja viranomaisille. Tutustu iltapäivän esityksiin tästä.

 

Uusi julkaisu

Tulkintoja ja ohjeita BATin soveltamisesta

Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan seuraavat uudet ohjeet ja muistiot

Kaikki ympäristönsuojelulain toimeenpanoa koskevat ohjeet (Ympäristöministeriö)

Teollisuuden ja maatalouden ympäristöhaittoja voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä uutta ja entistä kehittyneempää tekniikkaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen parempaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä päästöjä.

BATin soveltamisketju

BATin soveltamisketju

BAT ympäristönsuojelulaissa

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (YSL 5 §). Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta.

Teollisuuspäästödirektiivin keskeiset muutokset on saatettu Suomessa voimaan osana uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014), joka on tullut voimaan 1.9.2014.

Uudistuksen myötä yleiseurooppalaisten BAT-vertailuasiakirjojen (BREFien) rooli vahvistuu, kun teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten, ns. direktiivilaitosten, päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§).

Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös selvitys siitä, mitä tekniikoita hakija ottaa käyttöönsä tai millä muilla keinoilla hakija varmistaa, että toiminta vastaa päätelmiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi hakijan on selvitettävä, vaikuttaako muutos olemassa olevaan toimintaan ja arvioitava tällaisen muutoksen vaikutuksia ympäristöön (ympäristönsuojeluasetus 713/2014, 10 §).

BAT-tietojen vaihto ja BAT-vertailuasiakirjat (BREFit)

Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina BAT -päätelminä. BATin  merkitys teollisuuden ympäristölupaharkinnassa korostuu, koska käytännössä ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat BAT-päätelmiin. Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät löytyvät Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilta.

Kansallisen BAT-tietojen vaihdon yhteydessä teetetyistä kansallisista BAT-selvityksistä suurin osa on saatavissa sähköisesti HELDA-tietokannasta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.6.2016 klo 10.40, päivitetty 31.10.2018 klo 12.09