Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

AJANKOHTAISTA

Uusimmat käynnistyneet BREF-prosessit

Metallien ja muovien pintakäsittelyä (STM) koskevan BREFin uudistaminen on käynnistynyt. Kansallinen STM BAT -toimialaryhmä järjestäytymiskokous pidettiin joulukuussa 2021.

Epäorgaanista kemianteollisuutta koskeva (LVIC) BREFin uudistaminen on käynnistynyt. Kansallinen LVIC BAT - toimialaryhmä kootaan alkuvuonna 2022.

IED artikla 13 foorumin viimeisin kokous

  • IED artikla 13 foorumin kokous pidettiin 17.12.2021 etäyhteyksin. Kokouksessa annettiin lausunto rautametallien jalostusta (FMP) koskevasta vertailuasiakirjasta. Rautametallien jalostusta koskevat BAT-päätelmät käsitellään seuraavaksi IED artikla 75 komitean kokouksessa vuoden 2022 aikana.

Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-päätelmät

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi LCP BAT –päätelmät 27.1.2021, mutta jätti ne voimaan korkeintaan 12 kuukaudeksi (27.1.2022 saakka). Komissio on valittanut ratkaisusta unionin tuomioistuimeen, jossa asian käsittely on kesken. Jäsenmaiden edustajista koostuva komitea hyväksyi päätelmät uudelleen ja sisällöltään muuttumattomina uudessa äänestyksessä lokakuussa 2021. LCP BAT -päätelmät pysyvät siis sisällöllisesti ennallaan ja niitä sovelletaan sisällöllisesti normaaliin tapaan tästäkin eteenpäin. Nykykäsityksen mukaan komissio tulee julkaisemaan 2021 hyväksytyt päätelmät ennen kuin edellä mainittu 12 kuukauden määräaika päättyy. Suomen ympäristökeskus tiedottaa päätelmien julkaisusta normaaliin tapaan. Vuoden 2017 päätelmien kumoamisen osalta asian lopullinen oikeudellinen tila ratkeaa vasta siinä vaiheessa, kun unionin tuomioistuin antaa valitusasiasta ratkaisun. Ympäristöministeriö tiedottaa unionin tuomioistuimen ratkaisusta sitten kun se on annettu.

EU:n yleisen tuomioistuimen 27.1.2021 julkaisema ratkaisu (EurLex) 

Uudet BAT-päätelmät

Uusimmat julkaisut

BREF-kokoukset

Kemianteollisuuden jätekaasujen käsittelyn (WGC) ja tekstiiliteollisuuden (TXT) BREFien loppukokoukset pidettiin virtuaalisena kesäkuussa. Näiden prosessien BREF-luonnokset käsitellään IED Forumin kokouksessa vuoden 2022 puolella.

 

 

Teollisuuden ja maatalouden ympäristöhaittoja voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä uutta ja entistä kehittyneempää tekniikkaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen parempaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä päästöjä.

BATin soveltamisketju

BATin soveltamisketju

BAT ympäristönsuojelulaissa

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (YSL 5 §). Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta.

Teollisuuspäästödirektiivin keskeiset muutokset on saatettu Suomessa voimaan osana uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014), joka on tullut voimaan 1.9.2014.

Uudistuksen myötä yleiseurooppalaisten BAT-vertailuasiakirjojen (BREFien) rooli vahvistuu, kun teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten, ns. direktiivilaitosten, päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§).

Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös selvitys siitä, mitä tekniikoita hakija ottaa käyttöönsä tai millä muilla keinoilla hakija varmistaa, että toiminta vastaa päätelmiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi hakijan on selvitettävä, vaikuttaako muutos olemassa olevaan toimintaan ja arvioitava tällaisen muutoksen vaikutuksia ympäristöön (ympäristönsuojeluasetus 713/2014, 10 §).

BAT-tietojen vaihto ja BAT-vertailuasiakirjat (BREFit)

Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina BAT -päätelminä. BATin  merkitys teollisuuden ympäristölupaharkinnassa korostuu, koska käytännössä ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat BAT-päätelmiin. Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät löytyvät Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilta.

Kansallisen BAT-tietojen vaihdon yhteydessä teetetyistä kansallisista BAT-selvityksistä suurin osa on saatavissa sähköisesti HELDA-tietokannasta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi

Vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuudessa on vahvistettava 17.12.2021
Vaarallisten kemikaalien käytöstä ja päästölähteistä teollisuudessa tarvitaan enemmän tietoa, jotta niiden päästöjä ympäristöön voitaisiin vähentää. HAZBREF-projekti ehdottaa, että kaikkiin BAT-vertailuasiakirjoihin sisällytettäisiin jatkossa kemikaaleja koskeva osio. EU:ssa BAT-vertailuasiakirjat määrittelevät teollisuuslaitoksilta vaadittavan parhaan käyttökelpoisen tekniikan tason.
Lue lisää
Julkaistu 22.6.2016 klo 10.40, päivitetty 10.12.2020 klo 13.11