Hyppää sisältöön

Pilaantuneen alueen puhdistamisvelvollisuus

Pilaantunut maaperä on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin. Pilaantunut alue puhdistetaan usein rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä.

Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voivat joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen.

Vastuu ympäristövahingon korvaamisesta

Kun pilaantuneesta maa-alueesta aiheutuu vahinkoa tai haittaa, pilaantumisen aiheuttaja on tietyissä tapauksissa velvollinen korvaamaan taloudelliset vahingot haitan kärsijälle.

Vastuu kiinteistökaupassa ja -vuokrauksessa

Maanomistajan tai vuokraajan on kerrottava uudelle omistajalle tai vuokraajalle seikoista, jotka ovat saattaneet tai saattavat pilata maaperää tai pohjavettä. Tästä myyjän ns. selontekovelvollisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Myös ostajalla on velvollisuus selvittää kaupan kohteen kuntoa.

Jos maanomistaja laiminlyö selontekovelvollisuutensa ja jos myöhemmin ilmenee, että maaperä on pilaantunut, voi ostaja vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua tai vahingonkorvausta.

Vastuu pilaantuneen alueen puhdistamisesta voi siirtyä alueen uudelle haltijalle tai omistajalle, vaikka hän ei itse olisi aiheuttanut pilaantumista. Puhdistamisvastuu siirtyy niissä tapauksissa, joissa uusi haltija on tietoinen alueen pilaantumisesta tai hänellä on mahdollisuus epäillä ja todeta pilaantuminen. Yritystoiminnan luovutuksessa myös vahingonkorvausvastuu voi siirtyä. Näistä säädetään ympäristönsuojelulaissa ja laissa ympäristövahinkojen korvaamisesta.

Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) tiedot auttavat maanomistajaa silloin, kun hänen on tehtävä selkoa maaperän tilasta. Kiinteistöä koskevan kohderaportin voi pyytää alueelliselta ELY-keskukselta.

Rikosvastuu

Jos pilaantuminen on aiheutunut lainsäädännön tai lupamääräysten vastaisesta toiminnasta, tai jos puhdistamisvastuu laiminlyödään, pilaantumisen aiheuttaja voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Ympäristöä pilaavan toiminnan päättyminen

Ympäristölupavelvollisen toiminnan päättymisestä on omat määräyksensä. Alueella tehtävä kunnostustarpeen selvittäminen on joko määrätty ympäristöluvassa tai lupaviranomainen antaa toiminnan lopettamisvaiheessa tarkentavia määräyksiä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) direktiivilaitosten osalta kyseeseen voi tulla myös ns. perustilaan palauttaminen.

 

Julkaistu 11.7.2013 klo 13.08, päivitetty 4.6.2019 klo 17.02