Lajit - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella luonto on maamme oloissa erityislaatuinen ja monimuotoinen. Maan kohoaminen sekä meren ja jään vaikutukset muuttavat alituisesti elinoloja etenkin matalassa Merenkurkussa. Alueen luonnonmaisemaan kuuluvat lisäksi suuret joet sivuhaaroineen, laajat suot ja karunpuoleiset metsät. Etelä-Pohjanmaalla vallitsevia ovat keidassuoyhdistymät, Keski-Pohjanmaan puolella puolestaan on laajoja aapasuoyhdistymiä. Järviä on vähän ja seudulle tyypillisiä ovat jokilaaksojen laajat viljelyalueet.

Merikotka

Merikotka Lapista
  Merikotka © YHA Kuvapankki

Merikotka on Suomen suurin lintu, kun perusteena on siipien kärkiväli. Merikotkakanta taantui alun perin vainon takia. Ympäristömyrkkyjen takia merikotka melkein hävisi Suomesta, mutta talviruokinnan ja pitkäjänteisen suojelutyön ansiosta kanta on saatu elpymään. Merikotka luokitellaan kuitenkin edelleen vaarantuneeksi ja lisäksi se on erityisesti suojeltava, rauhoitettu ja lintudirektiivin liitteen I laji. Myös merikotkan pesäpuu on rauhoitettu.

Liito-orava

Liito-orava
Liito-orava © YHA kuvapankki

Liito-orava on pohjoisen havumetsävyöhykkeen peruslaji. Liito-orava suosii vanhahkoja kuusivaltaisia sekametsiä. Liito-oravan pesä on yleensä järeässä kolohaavassa tai vanhassa oravan risupesässä. Ympäristöministeriön selvityksen mukaan liito-oravakanta on pienentynyt jo 1940-luvulta alkaen. Liito-oravalle tärkeät metsät katoavat, metsäalueiden pirstaloituessa hakkuiden seurauksena. Myös kaavoituksen seurauksena lito-oravien elinalueita on hävinnyt. Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalle. Näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.                                                                                      

Suolayrtti

Suolayrtti on yksivuotinen ehdoton suolakkokasvi, jolla on möyheä ja nivelikäs varsi. Suolayrtti kasvaa hiekkaisilla ja hiesuisilla alavilla merenrannoilla vähäkasvisissa laikuissa. Suola yrtti on harvinaistunut, sillä aikaisemmin avoimet rannat ovat monin paikoin kasvaneet umpeen rantalaidunnuksen loputtua.

Nummirahkasammal

Nummirahkasammal on erittäin uhanalainen laji joka viihtyy mereisillä alueilla epävakaissa kasvuympäristöissä. Nummirahkasammal kasvaa tyypillisesti tiiviinä muutaman neliödesimetrin suuruisina laikkuina. Laikut ovat väritykseltään yleensä kalpeanvaaleanvihreitä. Joskus on havaittavilla heikko punertava vivahde. Nummirahkasammalelle sopivat elinympäristöt ovat vähentyneet voimakkaasti ojitusten, turpeennoston ja vesistöjen säännöstelyn takia.

 

Julkaistu 4.3.2015 klo 8.40, päivitetty 2.5.2019 klo 11.24