Hyppää sisältöön

Brymsören

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800141
Kunta Uusikaarlepyy
Pinta-ala 21 ha
Aluetyyppi  SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue muodostuu kahdesta maankohoamisrannikon metsäsaarekkeesta, jotka sijaitsevat rehevöitymisen takia hiljalleen umpeenkasvavan Karlssundsfjärdenin rannalla. Brymsörenin puusto on kuusimäntyvaltaista ja seassa on järeitä haapoja ja koivuja. Varttuneen kuusimetsän ja merenrantaniityn väliin jää koivu-leppävaltainen primäärisukkessiovaiheen vyöhyke sekä pienehkö tuore lehto. Myös Hansasgrundetilla on pienialainen primäärisukkessiovaiheeseen lukeutuva rantalehto, jonka puusto on leppävaltainen. Saarekkeiden väliin jää luhtainen järviruokovyöhyke, johon tulee Fetfjärdenistä uoma. Rantaniityt ovat aiemmin todennäköisesti olleet laidunnuksessa, mikä on hidastanut hieman ruovikoitumista ja pensoittumista.

Alue on tärkeä maankohoamisrannikon metsä- ja rantaluontoa edustava kokonaisuus, jossa osa metsistä on saanut edetä kliimaksivaiheeseen saakka. Merenrantaniityn aiempi laidunnus lisää alueen arvoa ja monimuotoisuutta. Hansasgrundetin rantaniitty on kurkien suosima levähdys- ja ruokailupaikka ja saarekkeiden välistä nousevat hauet Fetfjärdeniin kutemaan.
Aluetta uhkaavat metsätaloustoimet.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Ei kuulu suojeluohjelmiin. Suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Itämeren boreaaliset rantaniityt 5,3
Vaihettumissuot ja rantasuot 3,2
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 14,1
Boreaaliset lehdot 3,05

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

Boreaaliset luonnonmetsät

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 16.10.2019 klo 9.26, päivitetty 16.10.2019 klo 9.27

Aihealue: